Thursday, December 19, 2013

Wednesday, December 18, 2013

Inlämning sociologi 17/12

Följande är klara med sina arbeten
Benjamin
Dennis F.H.
Simon
Henric
Sami
Timmy
Ziad
Özge
Caroline
Jonathan
Cornelia
Malin
Dennis R.

Följande arbeten kan jag inte hitta varken i er sociologimapp (där de ska ligga) eller på mina delade med mig dokument. Se till och fixa detta snarast. 
Axel
Johanna
Fredrik
Anes

Övriga är inte klara med uppgiften och behöver jobba med denna och bli klar snarast.

Monday, December 16, 2013

När du är färdig...

De här frågorna är gemensamma för alla kurser i era utvärderingar. Jag skulle vilja att diskuterar hur ni brukar tolka frågorna och hur ni resonerar när ni svarar på dem.

När jag sedan ber er, skulle jag vilja att ni enskilt besvarar frågorna utifrån vad du tycker om kursen så här långt. För att hjälpa minnet på traven kan du titta under taggen "svenska" i bloggen för att se vad vi har gjort.


Friday, December 13, 2013

Halvtidsredovisningar gymnasiearbete 13/12

Daniella och John

Axel, Erika och Malin

Anton och Simon

Bojan, Fredrik och Timmy

Abdullah, Anes och  Dennis FH

Akki, Dennis R och Jonathan

Cornelia och Johanna

Benjamin och Henric

Caroline och Özge

Ziad

Farid och Sami

Thursday, December 12, 2013

Kriminologi 12/12

Dagens program: Justitia: Brott i grupp (UR.se)

Diskussionsuppgift 1 
Redogör för de subjektiva respektive objektiva rekvisiten i brottsbestämmelsen. Kommentera den stöld som gruppen i programmet gjorde sig skyldig till utifrån begreppen subjektivt rekvisit, objektiva rekvisit och
täckningsprincipen.

Alla brott har subjektiva och objektiva rekvisit. Med rekvisit menas de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas för ett visst brott.

De objektiva rekvisiten tar sikte på själva handlingssättet. Man brukar tala om de "yttre förutsättningarna" för att ett brott ska vara begånget. En typisk beskrivning av ett brott i juridiska sammanhang är ofta uppbyggt enligt nedan:
"Om gärningsmannen gör något som orsakar skada ska han dömas för brottet X till straffet Y".

Det finns olika typer av objektiva rekvisit. Med gärningsrekvisit menas den handling som beskrivs i en straffbestämmelse. Det behöver inte alltid handla om aktiva handlingar utan det kan också handla om underlåtenhet att göra något, exempelvis när någon underlåter att lämna in hittegods till polisen (se fyndförseelse BrB 10:8). Ett annat objektivt rekvisit är effektrekvisitet. Med detta menas följden eller konsekvensen av handlingen. Exempelvis krävs för brottet stöld att tillgreppet medfört skada för den som blivit bestulen.

För vissa brott beskrivs själva handlingen genom effekten, exempelvis vid mord.
"Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid." BrB 3:1. Rekvisitet "berövar annan livet" är här både gärningsrekvisitet och effektrekvisit, dvs. det beskriver dels handlingen dels effekten av handlingen.

Med subjektiva rekvisit menas gärningsmannens psykiska inställning till handlingen, dvs. vad han haft för avsikt med brottet, vad han tänkt när han utförde handlingen. Det finns två subjektiva rekvisit nämligen uppsåt och oaktsamhet. De flesta brott förutsätter att gärningen begåtts med uppsåt, dvs. med vett och vilja. I det fall brottet bara kräver oaktsamhet framgår det uttryckligen av brottsbeskrivningen i brottsbalken.

Den så kallade täckningsprincipen innebär att det subjektiva rekvisitet ska omfatta alla objektiva rekvisit i straffbestämmelsen.

Diskussionsuppgift 2 
Programledaren intervjuade några ungdomar om deras syn på att begå brott i grupp. Här är några av deras
kommentarer:
"Jag skulle aldrig våga göra det själv."
" Ensam har man mer koll på situationen."
"Det är sällan man vågar göra något alldeles ensam".
Diskutera hur kommer det sig att många unga som begår brott företrädesvis gör det i grupp och inte enskilt?

Diskussionsuppgift 3 
Programledaren intervjuade en rådman från Hovrätten. Hur ser rätten på brott begångna i grupp? Gör det någon skillnad om man begått brott i grupp eller enskilt?

Diskussionsuppgift 4 
Vad är din inställning till om någon i en grupp som begått en brottslig handling "tjallar" för polisen? Under vilka omständigheter kan den som "tjallar" få någon form av strafflindring?

Diskussionsuppgift 5 
Barn kan begå brott, men det är först i och med 15-årsdagen som man blir straffmyndig och kan dömas för
brott. När en domstol ska bestämma brottspåföljd för en person som har begått ett brott tar den både
individualpreventiva och allmänpreventiva hänsyn.

Med individualprevention menas åtgärder som syftar till att förhindra att gärningsmannen begår nya brott. Med allmänprevention menas hur brott kan förebyggas genom att människor i allmänhet avskräcks från att begå brott. Vissa personer särbehandlas i lagen. Det gäller  exempelvis allvarligt psykiskt sjuka och personer under 21 år.

Kortare straff blir ofta aktuella för ungdomar, det vill säga personer under 21 år. De brukar få vad man kallar "ungdomsrabatt" på sina fängelsestraff enligt BrB 29:7. Denna rabatt avtar med stigande ålder. En vuxen som döms för våldtäkt får som regel två års fängelse. Om brottet begås av en 18-åring får han istället ett års
fängelse.

Nedanstående trappa kan illustrera "ungdomsrabatten":
Ålder        Straffnedsättning      Ungefärlig strafflängd i relation till vad en vuxen skulle ha fått 
15 år         75-85%                 1/5
16 år         65-75%                 1/4
17 år         55-65%                 1/3
18 år         45 - 55%               1/2
19 år         30-40%                 2/3
20 år        20-30%                  3/4

Källa: Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, Norstedts Juridik 2007

Diskutera om det är rimligt att ungdomar ska ha lägre straff än vuxna för samma brott.

Diskussionsuppgift 6 
Vilka brott ser samhället speciellt allvarligt på? Diskutera varför samhället ser så allvarligt på dessa brott.


Tuesday, December 10, 2013

Freds- och konfliktkunskap opposition tisdag 17/12 och onsdag 18/11

Tisdag 17/12 OBS Lektionen börjar 10.10

Vietnamkriget fas I-gruppen opponerar på Iran-Irakkriget

Iran-Irakkriget-gruppen  opponerar på Sexdagarskriget

Sexdagarskrigsgruppen opponerar på Vietnam fas I


Onsdag 18/12

Vietnamkriget fas II-gruppen opponerar på Cubakrisen

Cubakrisgruppen opponerar på Sovjetunionen-Afghanistan

Sovjetunionen-Afghanistan-gruppen opponerar påVietnamkriget fas II


Varje opposition förväntas ta ca 15-20 minuter. Alla ska ha läst samtliga rapporter i seminariet! Använd dokumenten "Opposition" och "Analysmodellen" när du förbereder opposition.

Monday, December 9, 2013

Redovisningar freds- och konfliktkunskap vecka 50

Tisdag 10/12: Cubakrisen, Sexdagarskriget och Sovjetunionen-Afghanistankriget

Onsdag 11/12: Vietnamkriget I, Vietnamkriget II och Iran-Irakkriget

Wednesday, December 4, 2013

Karolinas lektioner torsdag 5/12 och fredag 6/12

Torsdag och fredag denna vecka är jag tyvärr inte i skolan.

Kriminologi torsdag och fredag blir Freds- och konfliktkunskap: jobba vidare med analysen av en konflikt under kalla kriget. Thomas kommer att vara där.

Två grupper (Cubakrisen och Sexdagarskriget) har delat sina dokument med mig och kommer att få feedback till i morgon torsdag. Övriga - om ni också vill ha feedback - dela era dokument med mig så läser jag och ger feedback mellan torsdag och fredag.

Camilla tar hand om gymnasiearbetet. Se två inlägg på bloggen, ett om tider för handledning och ett om halvtidsredovisningen.

Svenska - retorisk analys - bilder från tavlan

Kom ihåg skräckbilden...Gymnasiearbete: halvtidsredovisning

Fredagen 13/12 är det dags för halvtidsredovisningar.

Halvtidsredovisningen av gymnasiearbetet ska innehålla följande fyra punkter:

I Syfte, frågeställning och avgränsningar: VAD undersöker ni och VARFÖR undersöker ni det

II Metoder och material: HUR och VAR söker ni svar på era frågor

III Utvärdering
- Hur långt har ni kommit? Stäm av mot tidsplanen. Vilka frågor är besvarade? Vilka undersökningar är gjorda? Vad blev resultatet?
- Vad har fungerat? Varför har det fungerat?
- Vad har inte fungerat/Vad har inte blivit gjort? Varför blev det så?


IV Mot slutredovisningen: Vad ska ni göra nu? Eventuella tankar om slutresultat, slutrapport och redovisning

X Office Presentation clip art. Clker.com. Public domain

Gymnasiearbete 6/12

Samling i sal A213 kl: 13.30 ev. ny information

Tema för veckans loggbok: Intiativ och ansvar. Loggboken klar för läsning onsdag kväll!

Handledning ca-tider
13.40 Benjamin och Henric
13.50 Caroline och Özge
Tid för frågor
14.10 Cornelia och Johanna
14.20 Farid och Sami
Tid för frågor
14.35 Ziad
14.45 Axel, Erika och Malin