Wednesday, December 21, 2011

Info psykologi v.2

Här kommer en liten påminnelse angående det som jag berättade för er på lektionen sist.
Måndag v.2 är det omprov i psykologi, övriga är lediga från denna lektion.
Fredag v.2 blir er sista psykologilektion och då kommer ni få tillbaka era
arbeten och så har vi en betygsgenomgång. Vi kommer även testa att utvärdera
kursen igen och förhoppningsvis fungerar det då så ta med era datorer.
Hoppas nu ni får ett härligt lov:)

Tuesday, December 20, 2011

Jullov

                               Trevligt lov!
Bilden heter AnimatedWreath och är hämtad från Wikimedia Commons och får användas under följande licens

Friday, December 16, 2011

Vecka 51

Måndag 19/12 kl: 13.20 Rätten och samhället
Lektion för alla som har någonting på eftersläng - se dokumentet "Saknas samhällskunskap, historia och rätten och samhället" under Karolinas dokument - samhällskunskap i bloggens högerspalt.

*Uppgiften Då-nu finns nu under Karolinas dokument - historia
*Uppgiften Från förslag till lag (uppgift) finns nu under Karolinas dokument - Rätten och samhället. Använd häftet eller pdf-filen Från förslag till lag som ligger i bloggen och riksdagens hemsida

Jag kommer att revidera dokumentet under helgen och på måndag morgon - är du det minsta osäker på om du är klar med allting så kom till lektionen och klara ut situationen.

Tisdag 20/12 kl 08.10 Historia
Lektion som vanligt - lektionen inleds med läxförhör på den tidigmoderna tiden. Läxförhöret får ta 30 minuter. Därefter ska vi se den inledande kvarten på filmen "Elizabet: The Golden Age" och diskutera hur man kan se att den utspelar sig i tidigmodern tid mao leta anspelningar på reformationen, renässansen, envälde och upptäckterna. Läs gärna om filmen på IMDB.

Tisdag 20/12 kl: 13:10 Samhällskunskap
Lektion som vanligt - redovisning av partiaffischer och ideologier.


Tuesday, December 13, 2011

Delprov Hatchet/ Stone Cold

Kom ihåg:

- Skriv i Google Docs annars kan jag inte se om ni uppfyller det kunskapskrav som handlar om hur ni bearbetar era texter. Om ni inte förstår hur stavningskontrollen fungerar, fråga mig! SITT INTE OCH VÄNTA UNDER TIDEN - BÖRJA SKRIV!

- Bevisa era påståenden i form av citat och exempel från boken.

- Läs hela frågan och svara utförligt på alla delfrågor. Använd romanen till hjälp.

- Du måste sitta i minst 50 minuter, och även det är i minsta laget om du siktar på att göra uppgifterna ordentligt.

- Tillåtna sidor: Spotify, iTunes, Google Docs, Youtube (endast för musik dock)

- Om du är färdig: stäng datorn, lägg ner skärmen, läs vidare i romanen.

- Det är prov. Inget prat - högt eller digitalt.

Hatchet
Stone Cold

Monday, December 12, 2011

Historia 13/12

Kartövning på den svenska stormaktstiden

Utgångspunkt är kartorna på sidorna 28-30 i Atlas till historien.
Övriga källor: läroboken, NE, Tacitus.nu och eventuellt wikipedia

Uppgiften är att ta reda på:
- Vad heter området/områdena som berörs ?
- På vilket sätt det kom att tillhöra Sverige/kom Sverige att förlora det?
- Vilket land förlorade/vann på förändringen?
- Vem var regent i Sverige när det hände?
- Övrigt av intresse?

---> skriv på tavlan

Grupper:
Özge, Sami, Cornelia och Henric: sidan 28 kartorna a och b
Fredrik, Timmy, Simon och Abdullah: sidan 28 kartorna c och d
Johanna, Dennis FH, Ziad och Daniella: sidan 28 kartorna e och f
Akki, Erika, Dennis R och Axel: sidan 28 kartorna g och h
Philip, Jonas, Jonathan och Farid: sidan 28 karta h och sidan 30 karta a
Caroline, Malin, Bojan och Christian: sidan 30 kartorna b och c

Friday, December 9, 2011

Historia 9/12

Idag pratade vi om datumen 6/12 (1917) och 10/12. Vi repeterade renässansen och reformationen och pratade vidare om envälde. Nästa gång ska vi prata om upptäckterna och den nya ekonomin.

Tisdagen 20/12 blir det läxförhör på den tidigmoderna tiden. Läxförhöret kommer att bestå av två delar där första delen är en tom matris och en lista med namn, begrepp etc som ska sättas in i matrisen. Andra delen är följdfrågor där du får svara i löpande text.

Plugga på matrisen, dina anteckningar och ffa sidorna 146 - 147 i Samband Historia. För de som vill kunna svara på följdfrågorna gäller att även läsa igenom sidorna 148 - 182. Du kan hoppa över allt som är märkt Utblick/i brun text

Genom att fylla i matrisen och ha (nästan) alla rätt så uppnår du E på kunskapskravet nedan.


E


C


A

Eleven kan redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.

Översiktligt


UtförligtUtförligt och nyanserat.De som svarar på följdfrågorna kan även visa nivå på följande kunskapskrav

Dessutom kan eleven redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.

Översiktligt


UtförligtUtförligt och nyanserat


Eleven ger exempel på några olika personer och förklarar deras betydelse för olika skeenden

Översiktligt


UtförligtUtförligt och nyanserat

Eleven ger exempel på och förklarar samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.


Enkla exempel och förklarar översiktligt


Enkla exempel och förklarar utförligt


Komplexa exempel och förklarar utförligt och nyanserat

Info psykologiprov

Till provet fredag 16/12 ingår:
Kapitel 4 - kognitiva perspektivet. Hela kapitlet i boken + 1 powerpoint
Kapitel 5 - biologiska perspektivet. Sidorna 66-73 i boken + 2 powerpoint

Wednesday, December 7, 2011

Topic texts bedömda

Jag har bedömt de texter ni skrev om olika ämnen rörande den engelskspråkiga världen. Tänk på:

  • Bedömningarna är till för att ge er en uppfattning om var ni ligger. Jag använder dem inte som underlag för betygssättning eftersom de inte skrivits endast delvis i skolan.
  • Jag har inte jämfört med ursprungstexterna (ex. Rough Guides etc.). Bara ni själv vet alltså hur mycket av språket som är "ert eget". I vissa fall har jag lite fått en känsla av att jag suttit och bedömt någon helt annans engelska... När det gäller detta får ni själv avgöra hur träffade ni ska känna er!
  • Jag har använt omarbetningshistoriken för att se exakt hur era texter vuxit fram och hur ni har bearbetat dem. Jag har alltså inte gått på "känsla" utan jag kan se exakt vad ni gjort med texten. Det generella intrycket är att ni måste bli mycket bättre på att bearbeta era texter.
  • Om man laddat in sin text färdigskriven från Word har jag inte kunnat bedöma om ni har bearbetat era texter.

Rätten och samhället 9/12

Idag ska ni fortsätta med er tilldelade lag och era tilldelade fall - se tidigare inlägg.

De som blir klara går vidare till nästa uppgift - att undersöka en, mer eller mindre aktuell rättegång. Uppgiften: "En aktuell rättegång" ligger här i bloggen under Karolinas dokument Rätten och samhället.

De första källorna behöver du för definitioner. Länkarna till tidningarna behöver för att hitta namnen på deltagarna i din valda rättegång. Lagboken behöver du för att kunna svara på frågorna om vilket brott och varför den påföljden.

Förslag på källor:
Domstolsverket
Nationalencyklopedin

Lagboken på notisum.se

Dagens Nyheter
Svenska dagbladet

Uppgiften ger ffa möjligheter för er att visa er nivå på följande kunskapskrav. Uppgiften räcker inte till för A


Betyg E


Betyg C


Betyg A

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt


Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.


Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.


Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.


Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.


Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fall- beskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla.


Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.


Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.


Samhällskunskap 8/12

Några användbara länkar när ni jobbar med ert parti

ne.se - sök på partiets namn
Riksdagen - ledamöter från olika partier
Riksdagen - ledamöterna i valkretsarna - skrolla ner till Malmö kommun
val.se - ledamöter i kommunfullmäktige

Socialdemokraterna
Moderaterna
Miljöpartiet
Folkpartiet
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna

Tuesday, December 6, 2011

Eng

Glöm inte att ta med boken imorgon så att ni kan läsa!

Samhällskunskap 6/12

Vi gick igen listan med ideologiska påståenden. Därefter pratade vi om höger-vänsterskalan i politiken och om hur ideologi, parti och politik hänger samman.

Nästa gång ska ni jobba med riksdagens partier

Centerpartiet: Abdullah, Akki, Axel
Kristdemokraterna: Bojan, Christian och Caroline
Miljöpartiet: Cornelia, Daniella, Dennis FH
Moderaterna: Dennis R, Erika, Farid
Sverigedemokraterna: Fredrik, Henric, Johanna
Vänsterpartiet: Jonas, Jonathan, Malin
Folkpartiet: Philip, Sami, Simon
Socialdemokraterna: Timmy, Ziad, Özge

Uppgiften ger er möjlighet att visa er nivå på ffa följande kunskapskrav


Betyg E

Betyg D

Betyg C

Betyg B

Betyg A

Eleven kan redogöra för och analysera samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéer/na.

Översiktligt


Utförligt


Utförligt och nyanserat


I analysen använder eleven samhälls- vetenskapliga begrepp, (och) teorier, modeller och metoder.

Med viss säkerhet


Med viss säkerhet samt värderar med enkla omdömen.


Med säkerhet samt värderar med nyanserade omdömen.


I arbetet med samhällsfrågor kan eleven söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra reflektioner om deras relevans och trovärdighet.

Med viss säkerhet och enkla reflektioner


Med viss säkerhet och välgrundade reflektioner


Med viss säkerhet och välgrundade och nyanserade reflektioner

Eleven kan och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentations former: affisch och muntligt

Med viss säkerhet


Med viss säkerhet, samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.


Med säkerhet, samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.


Monday, December 5, 2011

Reading for next time!

For Monday, the Hatchet readers should have finished chapter 10, and the Stone Cold readers should have finished p. 74 (up to but not including Daily Routine Orders 10).

Words for Hatchet
whining: gnällande
anorak: vindjacka
dials: reglage (i flygplanet?)
viciously: våldsamt
lashed: slog till/ut (som med enpiska typ
wincing: grimaserande
roaring: vrålande
altitude: höjd (altitud)
shrugged: ryckte på axlarna
scattered: spred ut
stiffness: stelhet
scrunched: ihopaskrynklad
sloshing: skvalpande ljud
agony: smärta
squint: kisa med ögonen

Words for Stone Cold
untidy: ostädad
comp (kort för comprehensive school): statlig skola
indulging: skämma bort sig själv (eller ngn. annan)
abolished: avskaffat
dosser: uteliggare
sponger: smunkare (sån som lever på andra)
fiddle: fiol
meticulous: noggrant
scounger: tiggare
plot: historia/ intrig
deliberate: överväga
blurred: suddig
pavements: trottoar
pillock: pantad typ
nudges: puttar lite försiktigt
scruffy: tilltufsad och oordnad
startled: överrumplad
detours: omvägar
kipping: slaggar/ sover
grieve: sörja
bumbler: klumpig typ

Thursday, December 1, 2011

Romanläsning

For Monday, those of you reading Hatchet should have finished at least chapter 5, and those of you reading Stone Cold, should have finished at least "Daily Routine Orders 7".

On Monday, you should have marked words, phrases and passages that you find difficult and you should be prepared to discuss the content of your novels.


In the comment field: write your name and which book you chose!