Thursday, December 19, 2013

Wednesday, December 18, 2013

Inlämning sociologi 17/12

Följande är klara med sina arbeten
Benjamin
Dennis F.H.
Simon
Henric
Sami
Timmy
Ziad
Özge
Caroline
Jonathan
Cornelia
Malin
Dennis R.

Följande arbeten kan jag inte hitta varken i er sociologimapp (där de ska ligga) eller på mina delade med mig dokument. Se till och fixa detta snarast. 
Axel
Johanna
Fredrik
Anes

Övriga är inte klara med uppgiften och behöver jobba med denna och bli klar snarast.

Monday, December 16, 2013

När du är färdig...

De här frågorna är gemensamma för alla kurser i era utvärderingar. Jag skulle vilja att diskuterar hur ni brukar tolka frågorna och hur ni resonerar när ni svarar på dem.

När jag sedan ber er, skulle jag vilja att ni enskilt besvarar frågorna utifrån vad du tycker om kursen så här långt. För att hjälpa minnet på traven kan du titta under taggen "svenska" i bloggen för att se vad vi har gjort.


Friday, December 13, 2013

Halvtidsredovisningar gymnasiearbete 13/12

Daniella och John

Axel, Erika och Malin

Anton och Simon

Bojan, Fredrik och Timmy

Abdullah, Anes och  Dennis FH

Akki, Dennis R och Jonathan

Cornelia och Johanna

Benjamin och Henric

Caroline och Özge

Ziad

Farid och Sami

Thursday, December 12, 2013

Kriminologi 12/12

Dagens program: Justitia: Brott i grupp (UR.se)

Diskussionsuppgift 1 
Redogör för de subjektiva respektive objektiva rekvisiten i brottsbestämmelsen. Kommentera den stöld som gruppen i programmet gjorde sig skyldig till utifrån begreppen subjektivt rekvisit, objektiva rekvisit och
täckningsprincipen.

Alla brott har subjektiva och objektiva rekvisit. Med rekvisit menas de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att någon ska kunna dömas för ett visst brott.

De objektiva rekvisiten tar sikte på själva handlingssättet. Man brukar tala om de "yttre förutsättningarna" för att ett brott ska vara begånget. En typisk beskrivning av ett brott i juridiska sammanhang är ofta uppbyggt enligt nedan:
"Om gärningsmannen gör något som orsakar skada ska han dömas för brottet X till straffet Y".

Det finns olika typer av objektiva rekvisit. Med gärningsrekvisit menas den handling som beskrivs i en straffbestämmelse. Det behöver inte alltid handla om aktiva handlingar utan det kan också handla om underlåtenhet att göra något, exempelvis när någon underlåter att lämna in hittegods till polisen (se fyndförseelse BrB 10:8). Ett annat objektivt rekvisit är effektrekvisitet. Med detta menas följden eller konsekvensen av handlingen. Exempelvis krävs för brottet stöld att tillgreppet medfört skada för den som blivit bestulen.

För vissa brott beskrivs själva handlingen genom effekten, exempelvis vid mord.
"Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid." BrB 3:1. Rekvisitet "berövar annan livet" är här både gärningsrekvisitet och effektrekvisit, dvs. det beskriver dels handlingen dels effekten av handlingen.

Med subjektiva rekvisit menas gärningsmannens psykiska inställning till handlingen, dvs. vad han haft för avsikt med brottet, vad han tänkt när han utförde handlingen. Det finns två subjektiva rekvisit nämligen uppsåt och oaktsamhet. De flesta brott förutsätter att gärningen begåtts med uppsåt, dvs. med vett och vilja. I det fall brottet bara kräver oaktsamhet framgår det uttryckligen av brottsbeskrivningen i brottsbalken.

Den så kallade täckningsprincipen innebär att det subjektiva rekvisitet ska omfatta alla objektiva rekvisit i straffbestämmelsen.

Diskussionsuppgift 2 
Programledaren intervjuade några ungdomar om deras syn på att begå brott i grupp. Här är några av deras
kommentarer:
"Jag skulle aldrig våga göra det själv."
" Ensam har man mer koll på situationen."
"Det är sällan man vågar göra något alldeles ensam".
Diskutera hur kommer det sig att många unga som begår brott företrädesvis gör det i grupp och inte enskilt?

Diskussionsuppgift 3 
Programledaren intervjuade en rådman från Hovrätten. Hur ser rätten på brott begångna i grupp? Gör det någon skillnad om man begått brott i grupp eller enskilt?

Diskussionsuppgift 4 
Vad är din inställning till om någon i en grupp som begått en brottslig handling "tjallar" för polisen? Under vilka omständigheter kan den som "tjallar" få någon form av strafflindring?

Diskussionsuppgift 5 
Barn kan begå brott, men det är först i och med 15-årsdagen som man blir straffmyndig och kan dömas för
brott. När en domstol ska bestämma brottspåföljd för en person som har begått ett brott tar den både
individualpreventiva och allmänpreventiva hänsyn.

Med individualprevention menas åtgärder som syftar till att förhindra att gärningsmannen begår nya brott. Med allmänprevention menas hur brott kan förebyggas genom att människor i allmänhet avskräcks från att begå brott. Vissa personer särbehandlas i lagen. Det gäller  exempelvis allvarligt psykiskt sjuka och personer under 21 år.

Kortare straff blir ofta aktuella för ungdomar, det vill säga personer under 21 år. De brukar få vad man kallar "ungdomsrabatt" på sina fängelsestraff enligt BrB 29:7. Denna rabatt avtar med stigande ålder. En vuxen som döms för våldtäkt får som regel två års fängelse. Om brottet begås av en 18-åring får han istället ett års
fängelse.

Nedanstående trappa kan illustrera "ungdomsrabatten":
Ålder        Straffnedsättning      Ungefärlig strafflängd i relation till vad en vuxen skulle ha fått 
15 år         75-85%                 1/5
16 år         65-75%                 1/4
17 år         55-65%                 1/3
18 år         45 - 55%               1/2
19 år         30-40%                 2/3
20 år        20-30%                  3/4

Källa: Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, Norstedts Juridik 2007

Diskutera om det är rimligt att ungdomar ska ha lägre straff än vuxna för samma brott.

Diskussionsuppgift 6 
Vilka brott ser samhället speciellt allvarligt på? Diskutera varför samhället ser så allvarligt på dessa brott.


Tuesday, December 10, 2013

Freds- och konfliktkunskap opposition tisdag 17/12 och onsdag 18/11

Tisdag 17/12 OBS Lektionen börjar 10.10

Vietnamkriget fas I-gruppen opponerar på Iran-Irakkriget

Iran-Irakkriget-gruppen  opponerar på Sexdagarskriget

Sexdagarskrigsgruppen opponerar på Vietnam fas I


Onsdag 18/12

Vietnamkriget fas II-gruppen opponerar på Cubakrisen

Cubakrisgruppen opponerar på Sovjetunionen-Afghanistan

Sovjetunionen-Afghanistan-gruppen opponerar påVietnamkriget fas II


Varje opposition förväntas ta ca 15-20 minuter. Alla ska ha läst samtliga rapporter i seminariet! Använd dokumenten "Opposition" och "Analysmodellen" när du förbereder opposition.

Monday, December 9, 2013

Redovisningar freds- och konfliktkunskap vecka 50

Tisdag 10/12: Cubakrisen, Sexdagarskriget och Sovjetunionen-Afghanistankriget

Onsdag 11/12: Vietnamkriget I, Vietnamkriget II och Iran-Irakkriget

Wednesday, December 4, 2013

Karolinas lektioner torsdag 5/12 och fredag 6/12

Torsdag och fredag denna vecka är jag tyvärr inte i skolan.

Kriminologi torsdag och fredag blir Freds- och konfliktkunskap: jobba vidare med analysen av en konflikt under kalla kriget. Thomas kommer att vara där.

Två grupper (Cubakrisen och Sexdagarskriget) har delat sina dokument med mig och kommer att få feedback till i morgon torsdag. Övriga - om ni också vill ha feedback - dela era dokument med mig så läser jag och ger feedback mellan torsdag och fredag.

Camilla tar hand om gymnasiearbetet. Se två inlägg på bloggen, ett om tider för handledning och ett om halvtidsredovisningen.

Svenska - retorisk analys - bilder från tavlan

Kom ihåg skräckbilden...Gymnasiearbete: halvtidsredovisning

Fredagen 13/12 är det dags för halvtidsredovisningar.

Halvtidsredovisningen av gymnasiearbetet ska innehålla följande fyra punkter:

I Syfte, frågeställning och avgränsningar: VAD undersöker ni och VARFÖR undersöker ni det

II Metoder och material: HUR och VAR söker ni svar på era frågor

III Utvärdering
- Hur långt har ni kommit? Stäm av mot tidsplanen. Vilka frågor är besvarade? Vilka undersökningar är gjorda? Vad blev resultatet?
- Vad har fungerat? Varför har det fungerat?
- Vad har inte fungerat/Vad har inte blivit gjort? Varför blev det så?


IV Mot slutredovisningen: Vad ska ni göra nu? Eventuella tankar om slutresultat, slutrapport och redovisning

X Office Presentation clip art. Clker.com. Public domain

Gymnasiearbete 6/12

Samling i sal A213 kl: 13.30 ev. ny information

Tema för veckans loggbok: Intiativ och ansvar. Loggboken klar för läsning onsdag kväll!

Handledning ca-tider
13.40 Benjamin och Henric
13.50 Caroline och Özge
Tid för frågor
14.10 Cornelia och Johanna
14.20 Farid och Sami
Tid för frågor
14.35 Ziad
14.45 Axel, Erika och Malin

Thursday, November 28, 2013

Intoleransundersökning

Hej!
Klassen har blivit uttagen att deltaga i en undersökning som kallas Intoleransundersökning.
Forum för levande historia håller i projektet.
Till o med januari 2014 håller de på och de kommer att besöka oss
 och ha ett insamlingstillfälle. Genomförandet sköts av SCB:s intervjuare
 SCB:s underleverantör Markör. Tider meddelas.
Deltagandet kommer att vara frivilligt.
Hälsningar Ann-Sofie

Uppgift: talanalys

Din uppgift är att skriva en talanalys av ETT av talen nedan. Prins Daniels tal är delvis på engelska, men han talar långsamt och tydligt. Vill man ha hjälp med engelskan får man givetvis fråga!

Ni ska ta upp de faktorer vi har tittat på under retoriktävlingen (förutom tiden) och skriva en analys i löpande text. Analysen ska ha en inledning, en analysdel och en avslutning. Analysen ska vara den absolut fylligaste delen och i den ska ni använda samma teknik som vi tränat på under litteraturanalysen: ni gör observationer om talets olika kvalitéer och brister --> förklarar hur ni menar -->  belägger era påståenden med citat och referat från talet (dvs. er analys är textnära) och drar slutsatser om vilka effekter kvalitéerna/bristerna får.E - Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.

C - Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.

A - Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.

LED

Måndag har vi Räddningstjänst hall. Föreslår att Jonathan/Timmy har
 sitt styrkepass och börjar 2/12 .
9/12 har vi TH ochDennis FH/Henrik kan ha sitt innebandypass
Vi träffas i morgon fredag på Y-mentorstiden, då även tider för
kvarvarande utvecklingssamtal delges.
/Ann-Sofie

Tuesday, November 26, 2013

Gymnasiearbete stödlektion torsdag 28/11

Följande kallas till Karolinas stödlektion på torsdag from kl 15.30 i sal A213 för att skriva färdigt källkritik. Beslutet baserat på det som gick att läsa i loggböckerna kl 22.00 tisdag kväll. Se tabell.
Inledningsvis går jag igenom  källkritiska verktyg och begrepp. Denna repetion är öppen för alla.

Abdullah
Anes
Dennis FH
Akki
Dennis R
Anton
Farid
Sami
Erika
Ziad

Monday, November 25, 2013

Gymnasiearbete 29/11

Samling i sal A213 kl: 13.30 ev. ny information

Tema för veckans loggbok: Intiativ och ansvar. Loggboken klar för läsning onsdag kväll!

Handledning ca-tider
13.40 Akki, Dennis R och Jonathan
Tid för frågor
14.05 Bojan, Fredrik och Timmy
Tid för frågor
14.20    Abdullah, Anes och Dennis FH
Tid för frågor
14.50 Öppen tid

Bröllopstal

Att tänka på

- tala alltid med toastmastern innan om du vill hålla tal på bröllop
- ta med några lättsamma och trevliga anekdoter från barndomen
- inled med att nämna personens namn: "Kära Martin/ Martin..."
- få alltid med båda i talet på något sätt
- avsluta med att utbringa en skål för brudparet
- avstå från saker som kan uppfattas som pinsamma (gamla pojk/flickvänner, fadäser)

Här är prins Daniels tal till kronprinsessan VictoriaDagens uppgift:

Din bästa vän har just gift sig och under bröllopsmiddagen har du anmält till toastmastern att du vill hålla ett kort tal. Nu är det din tur! 60-90 sek

Thursday, November 21, 2013

Figurantövningen 29/11 framflyttad

Figurantövningen fredag 29/11 är framflyttad till januari/februari 2014 enlig besked  från polisen. Treorna har första tjing på nästa fugurantövning lovar David.

Taluppgift

Er uppgift:
Skriv ett kort begravningstal, 60-90 sek långt. Välj ett av följande tre scenarior:

- Tony Soprano får en hjärtattack och dör på fiket i slutscenen. Du är god vän till familjen och ska hålla ett kort tal på mottagningen efter begravningen.

- Du är ordförande i Michael Jacksons fan club och är inbjuden till minneshögtiden efter hans död. Du är ombedd att hålla ett kort tal som representerar fansens röst.

Presenteras i den här ordningen:

Cornelia, Daniella och Henrik
Axel, Caroline, Akki och Dennis R 
Fredrik R, Erika, Ziad och Timmy
Simon, Malin, Dennis H och Sami
Bojan, Özge, Johanna och Jonathan 

Begravningstal

Välkomna tillbaka!

Nu är ni tillbaka från praktiken och vi ska fortsätta med vår retoriktävling. Idag ska vi titta på en sorts tal som är tyngre än tacktalet som ni fick arbeta med förra gången - begravningstalet.

Exempel på användning av kontraster, bildspråk, tretal i begravningstal: http://talakuten.wordpress.com/begravning/

Några punkter från Talet.se:

Vad ett begravningstal kan innehålla

Exempel på hur ett begravningstal kan byggas upp:
 1. Berätta ett positivt minne du har av den döde som lyfter fram en god egenskap som han eller hon hade.
 2. Säg att du alltid ska minnas personen som dött.
 • Som minnestalare på en begravning bör du tala om den avlidne, inte direkt till personen. (Han var en fin människa, inte Du var en fin människa.)
 • Stora religiösa anspelningar (himlen och änglar) bör undvikas om inte den döde var djupt religiös. Var uppmärksam på detta om du väljer ett färdigskrivet begravningstal.
 • Undvik också att försöka föra den avlidnes talan, exempelvis: Farfar skulle vilja att vi alla…
 • Det är okej att framkalla leenden och små skratt, men detta ska i så fall ske genom att du berättar ett kort, glatt minne du har av den döde. Rena skämt ska inte förekomma i ett begravningstal.
De anhöriga sörjer mest och ska visas stor hänsyn
 • Den som inte är nära anhörig ska inte överdriva sin sorg i begravningstalet. Det är de närmaste anhöriga som ska sörja mest. Det är rätt att visa sitt stöd, men inte att försöka ”ta över” de närståendes sorg.
 • Även om den avlidne är i centrum är det viktigt att tänka på de närmast sörjande och absolut inte säga något som de kan uppfatta som stötande.
 • Mot slutet tackar normalt de närmast anhöriga alla gäster för deras närvaro och stöd.
Margot Wallströms tal vid minnesstuden för Anna Lindh
http://youtu.be/722r9oH_0Y8?t=1h10m30s

Effekten av talet är att...
Liknelsen Margot Wallström använder är... och gör att...

Er uppgift:
Skriv ett kort begravningstal, 60-90 sek långt. Välj ett av följande tre scenarior:

- Tony Soprano får en hjärtattack och dör på fiket i slutscenen. Du är god vän till familjen och ska hålla ett kort tal på mottagningen efter begravningen.

- Du är ordförande i Michael Jacksons fan club och är inbjuden till minneshögtiden efter hans död. Du är ombedd att hålla ett kort tal som representerar fansens röst.

Presenteras i den här ordningen:

Cornelia, Daniella och Henrik
Axel, Caroline, Akki och Dennis R 
Fredrik R, Erika, Ziad och Timmy
Simon, Malin, Dennis H och Sami
Bojan, Özge, Johanna och Jonathan 

Figurantverksamhet

Hej!
Fredag 29/11 ska ni samlas Club Etage 8.00
Den mindre frukosten som då serveras, garanteras inte passa allas matintag.
Tag med eget om ni absolut behöver en ordentlig frukost, eller ät lite hemma först.
Hoppas ni kommer manngrant ni som inte har överlevnad,det uppskattas mycket av
 myndigheterna att ni ställer upp.
Mvh/Ann-Sofie

Tuesday, November 19, 2013

Freds- och konfliktkunskap from 20/11 tom 17/12

Uppgiften är att med utgångspunkt i analysmodellen analysera och redogöra för en konflikt under kalla kriget.

Analysmodellen


Vietnamkriget fas I
Iran - Irakkriget
Sexdagarskriget
Malin
Cornelia
Johanna
Abdullah
Axel
Erika
Henric
Anes
Özge
Caroline
Benjamin
Dennis FH
Vietnamkriget fas II
Cubakrisen
Sovjetunionen - Afghanistan
Jonathan
Dennis R
Fredrik
Simon
Akki
Timmy
Ziad

Bojan
Farid
Sami
Daniella
Monday, November 18, 2013

Freds- och konfliktkunskap 19/11

Först kommer Pehtra (SYV) och pratar SACO-mässa mm.

Därefter kommer jag att introducera den uppgift vi ska jobb med resten av terminen.
Analysera en internationell konflikt

Sunday, November 17, 2013

Uppgift måndag!

Nästa tema på tal i retoriktävlingen kommer att bli begravningstal. Sätt er in i informationen på de här två sidorna ordentligt. Läs, begrunda, och läs igen.

Lägg särskilt märke till de goda exemplena på stilfigurer här, samt exempel på hur man kan strukturera ett begravningstal: http://talakuten.wordpress.com/begravning/

Några punkter från http://talet.se/begravningstal/

Jag kommer inte att avslöja vem ni ska hålla begravningstal för, förrän på torsdag naturligtvis, men ni kan ju absolut planera och fundera innan dess så långt ni kan. De fyra biobiljetterna är clearade av Åse nu...

Gymnasiearbete 22/11

Fokus på loggböcker!

ALLA ska senast tisdag 26/11 ha skrivit minst två sidor i sin loggbok. Innehållet ska behandla följande punkter: a) frågeställning och avgränsningar  samt b) källor och källkritik. 

Den som inte gjort det kommer att kallas till obiligatorisk stödlektion torsdag 28/11 kl 16.00.

Näst tema för loggböckerna kommer att vara ansvar och initiativ så det får ni gärna också skriva om.

Fredag 22/11

Kl: 13.30 samling i sal A213: genomgång loggböcker och teman samt mer specificerade instruktioner för halvtidsredovisningen.

Handledning ca-tider: Tema för loggboken som ska vara klar onsdagkväll: källor och källkritik
13.40 Ziad
Tid för frågor
14.00 Benjamin och Henric
Tid för frågor
14.15 Caroline och Özge
Tid för frågor
14.35 Cornelia och Johanna
14.55 Farid och Sami

Thursday, November 7, 2013

Svenska - tacktal

Bojan, Özge, Johanna och Jonathan 
Cornelia, Daniella och Henrik 
Fredrik R, Erika, Ziad och Timmy 
Axel, Caroline, Akki och Dennis R 
Simon, Malin, Dennis H och Sami


Uppgift

Du har precis tagit examen och befinner dig i en hyrd festlokal och alla du känner är inbjudna. Du ska hålla ett kort tacktal riktat mot de i församlingen du känner har hjälpt dig nå dina mål!

Monday, November 4, 2013

Gymnasiearbete 8/11

Samling 13.30 Inför halvtidsredovisning

Handledning --> tema för veckans loggbok: källor och källkritik
obs ca-tider
13.40 Akki, Denni R och Jonathan
Tid för frågor
14.05 Bojan, Fredrik och Timmy
Tid för frågor
14.30 Anton och Simon
Tid för frågor


Retorik - måndagen den 4 november

Hur inleder David Philips sitt tal? Är det effektivt? INLEDNING
Hur ser hans språk ut? Hur påverkar det talet? SPRÅK
Hur låter hans röst? Hur påverkar den mottagaren? RÖST
Hur är hans tal strukturerat? STRUKTUR
Vilka råd får ni om hur man ska använda powerpoints? RÅD
Hur visar han sina råd i sin egen presentation? PRAKTIK
Hur avslutar Phillips sin presentation? ASLUTNING


Ordet intressant - brainstorm
Uppgift till nästa gång!

Sunday, November 3, 2013

Måndag - senare start

På måndag (i morgon) börjar svenskan i stället 8.40!! Detta gäller endast min svenska - inte svenskan som andraspråk!

Friday, October 25, 2013

Novemberlov

Trevligt lov!

Simple Halloween Jack O Lantern. Liz Aragon. CC BY-NC-SA 3.0

Thursday, October 24, 2013

jag vill varar din Margareta, bara vara din Margareta

ååhh Thomas, när jag ser dig sitta,
börjar hela jag glittra.
ååhh Thomas du är så len,
du ger mig andningsproblem.
ååhh Thomas du är så fin,
jag vill bara rida på vår delfin.
ååhh Thomas du är så bra på att rappa,
jag tror vi har samma pappa.
ååhh Thomas

Skolan

Skolan får mig att glömma det fria,
Vad som än händer, påverkar inte min lycka,
grått och hårt får mig att känna,
att jag saknar att vara hemma,
men än idag så strider jag,
för en lycklig dag som jag själv får ha.5-7-5

En dag i Japan,
Kom en atombomb från skyn,

Den döda allihopa.

SA DU STEN!
Du är så tyst, så ouppmärksam men
ändå förstående, vara rädd är förståligt
men att skada någon är inte din stil.
Sa du sten?

Tystnaden är det ända som behövs
när vi är fokuserad inför dit mål.
Du blir omänsklig när situationen slår till
men ändå säger vi,
Sa du sten?

Ger du dig in på något
gäller det liv och död,
spänningen stiger just när ni slår ner
vad är valt?
Sa du sten?

Du är en mästare och alltid hård,
vinst över sax kommer alltid,
jag ser glädje jag ser glöd
du vet vad vi skriker
du är sten!

Sonett


ABBA
Alla har vi någon gång
känt såhär
Känns det så att vara kär
att älska någon utan tvång

CDDC
Rosens röda blad
gråter tunga tårar
Överlevt flera vårar
men vågar inte vara glad

EFFE
Liksom rosen är vi två
fast vi ingenting klarar
Vi vår kärlek sparar
för att det i framtiden ska gå

GG
Vi är ödet du och jag
låt oss hålla ut ett tag


Haiku

Hör du vindens sus
Ljud av liv som snabbt tar slut
Och kvar oss lämnar

Tre fina rader

Träden susar, och små barn de busar
u brinner, till helvetet försvinner
Jorden skakar, sorme är tillbaka

Svenska - dikter

Svara på den här frågan på Mentimeter

Lektionsmål: att få bättre förståelse för hur de olika stilfigurerna i lyrik kan se ut

Grupper:

Bojan, Özge och Jonathan
Cornelia, Daniella och Henrik
Fredrik R, Erika, Sami och Caroline
Axel, Johanna, och Dennis R
Simon, Malin, och Ziad
Akki, Dennis H och Timmy

Uppgift 3o-35 minuter

Skriv tillsammans en dikt där ni använder några av följande stilfigurer:
Allitterationassonans, besjälning, kontrast, liknelsemetaforonomatopoetik, symbol, upprepning (ex. anafor), rim

Ni ska också använda något av följande versmått:
Blankvers (like SHAKESPEARE!!): oregelbunden pentameter, dvs. varje rad ska ha tio stavelser
Sonett (also like SHAKESPEARE!!): fyra strofer (4+4+4+2) som rimmar enligt: ABBA CDDC EFFE GG. Sonetten handlar ofta, men inte alltid, om kärlek.
Limerick (like fulla snuskgubbar): skämtvers på fem rader som rimmas enligt: AABBA. Versraderna ska vara så här långa: 8, 8, 5-6, 5-6, 8. Och första raden ska sluta med ett ortsnamn.
Fri vers (like... a baws?)

Jag kommer att lägga upp dikterna på bloggen när tiden är ute och då ska ni titta på varandras och försöka identifiera stilfigurer och versmått (20 minuter till detta)

Varje grupp - ta upp tre identifierade stilfigurer och versmått (diktens grupp bemöter och korrigerar eventuellt)

Lärlogg:
- uppnåddes lektionens mål?
- vilken stilfigur känns fortfarande oklar?

Ni som 

Wednesday, October 23, 2013

Gymnasiearbete 25/10

Samling 13.30 i salA213: öppet för frågor

Handledning - loggbok om frågestälning och begränsningar
13.45 Benjamin och Henrik
13.55 Caroline och Özge
14.05 Cornelia och Johanna
14.15 Farid och Sami
14.25 Ziad
14.35 Anes
14.45 Öppen tid

Återsamling 14.55

Thursday, October 17, 2013

Svenska - 17/10

Följande har nu fått respons på sina diktanalyser. Nästa steg är att utveckla och komplettera analysen (försök gärna ställa utvecklande följdfrågor till dig själv när du gör det):
Dennis H, Axel, Dennis R, Henric, Fredrik, Jonathan

Följande ska ge respons utifrån det som finns. Poängen är inte att be någon ta upp saker som inte nämnts utan att utveckla tankegångar som redan är påbörjade i diktanalysen:

Özge --> Dennis R och Sami
Sami --> Ziad och Erika
Erika --> Akki och Timmy
Akki --> Caroline och Cornelia
Timmy --> Cornelia och Erika
Ziad --> Daniella och Sami (hämta Daniellas analys framme hos mig)
Cornelia --> Akki och Özge
Daniella --> Timmy och Caroline (hämta diktanalyserna framme hos mig)
Caroline --> Ziad och Daniella (hämta Daniellas analys framme hos mig)

Bojan, Johanna, Malin och Simon: jag hittade inte era analyser i era svenskmappar. Vi stämmer av!

Alla

Följande instuderingsfrågor görs i häftet:
1. Vad menar man i texten när man säger att "man är två om att skapa det" (s. 113)
2. Vad tyckte du om analysen "Enkelriktad kommunikation" på s. 114-115). Och varför tyckte du som du tyckte?
3. Hur skiljer sig litteraturanalysen från recensionen? Vilka likheter finns?
4. Vad ska litteraturanalysens inledning innehålla?
5. Vad ska litteraturanalysens fördjupning innehålla?
6. Vad ska litteraturanalysens avslutning innehålla?
7. Hur ska titeln på en litteraturanalys se ut och formuleras?
8. Hur ska man omnämna författaren i analysen?
9. Hur kan man disponera innehållet i fördjupningen?
10. Vilka förslag på vad man ta upp i fördjupningen ges?
11. Vilka konkreta förslag ges på vad man kan ta upp i avslutningen?
12. Stilen i litteraturanalysen beskrivs som personlig och formell - vad innebär det?

Vid lektionens slut stämmer vi av var ni befinner er i arbetsgången. Alla ska dock ha gett respons och redigerat sina diktanalyser innan lektionen är över.

Wednesday, October 16, 2013

Gymnasiearbete 18/11

Samling 13.30 Öppet för frågor

Handledning --> tema för veckans loggbok: frågeställning och begränsningar
13.40 Axel, Erika och Malin
13.55 Bojan, Fredrik och Timmy
14.10 Anton och Simon
14.20 Akki, Denni R och Jonathan
14.35 Öppen tid

Återsamling 15.00

Uppgift sociologi vecka 43

Eftersom jag är i Revinge vecka 43 kommer ni inte att ha några lektioner i sociologi. Ni ska istället arbeta med nedanstående gruppuppgift gällande observation. Vill ni ha tillgång till ett klassrum (A203) så får ni be någon av lärarna i arbetslaget att släppa in er.


Grupparbete kvantitativ observation (4 personer/grupp)


 1. Skapa ett dokument som ni döper till Grupparbete observation och se till att dokumentet ligger i alla gruppmedlemmars sociologimapp.
 2. Välj tema
 3. Välj fält
 4. Formulera syfte och frågeställning/hypotes
 5. Försök finna ett svar genom observationen (minst 20 minuters observation)
 6. Anteckna dina observationer
 7. Ert skriftliga dokument ska innehålla: Tema, fält, syfte, frågeställning/hypotes och resultat.
 8. Redovisa muntligt i tvärgrupper tisdag 5/11


Gruppindelning 

Tuesday, October 15, 2013

Kriminologi 17/10

Om ni vill ha feedback på uppgiften om "Påföljder för och emot" inför lektionen på torsdag så måste ni dela den med mig senast onsdag eftermiddag.

Friday, October 11, 2013

Lördag 12/ Öppen domstol

Lördag 12/10 har flera av Malmös domstolar öppet hus kl 10 - 14.

Läs mer på Sveriges Domstolar

Gymnasiearbete 11/10 2

Betyg och bedömning
Som betyg på gymnasiearbetet ska läraren använda någon av beteckningarna E eller F. En elev som har nått målen för gymnasiearbetet ska få betyget E. I annat fall ska betyget F användas.  För gymnasiearbetet används alltså en tvågradig betygsskala i stället för den sexgradiga som används för kurser. För att gymnasiearbetet ska bedömas som godkänt ska målen för gymnasiearbetet uppnås.

Här finns de fullständiga formuleringarna.

Fakta och förståelse
• den avgränsade frågeställningen,
• begrepp, teorier, modeller och metoder i
• källor och om hur man bedömer deras relevans och trovärdighet.

Färdigheter
• avgränsa sin frågeställning,
•  begrepp, teorier, modeller och metoder för att hantera sin frågeställning,
•  teknik och metod för att söka information ochsamla in och bearbeta underlag,
• presentera resultatet i en skriftlig rapport
• muntligt sammanfatta och presentera gymnasiearbetet
• kort sammanfatta resultatet skriftligt på engelska

Värderingsförmåga och förhållningssätt
•  ta initiativ och ansvar
•  kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valda källor,
• belysa frågeställningen ur olika perspektiv,
• värdera och dra slutsatser om sina resultat
•  ge, beakta och värdera saklig respons.

Thursday, October 10, 2013

Gymnasiearbete 11/10

Samling 13.15

Information om vad ni kan skriva  i era loggböcker utifrån bedömningskriterierna för gymnasiearbetet.

Handledning

13.25 Abdullah, Anes, Dennis
13.35 Benjamin och Henrik
13.45 Caroline och Özge
13.55 Cornelia och Johanna
14.05 Farid och Sami
14.15 Ziad
14.25 Öppen tid

Återsamling 14.40

Litteraturanalys 2 - dikter om krig

Dikter om krig 

Uppgift
 • Diskutera dikterna (muntligt) i grupperna nedan (syftet är att få många uppslag och idéer kring hur man kan analysera en dikt rent praktiskt)
 • När jag ber er: skriv ner dina tankar om dikterna i ett dokument du döper till "Dikter om krig". Det är okej att fokusera på en av dikterna och skriva mer om den.
Grupper:

Bojan, Özge och Jonathan - börja med Strid och vår
Cornelia, Daniella och Henrik - börja med Flanders Fields
Fredrik R, Erika, Sami och Caroline - börja med Strid och vår
Axel, Johanna, och Dennis R - börja med Flanders Fields
Simon, Malin, och Ziad - Börja med Krigssång
Akki, Dennis H och Timmy - Börja med Krigssång

In Flanders Fields av John McCrae (1915)

Krigssång av Dan Andersson (tolkning av GITARR77 på Youtube)

Kriminologi 10/10

Ni ska få tycka till!
(eller ännu bättre tänka och tycka;)

Uppgift: Påföljder för- och emot


Här finns ett inlägg  från förra året om tes, argument, fakta och exempel

Camilla kopierar gärna upp häftet om debattartiklar - som ni läste förra året - till er igen.
Line art drawing of a pillory. Källa: Pearson Scott Forceman. Public domain.

Tuesday, October 8, 2013

Sociologi

Metoduppgift - intervju  Intervjupersoner: Välj ut tre olika individer att intervjua (helst skillnad i ålder, kön, etnicitet).  


Arbetsområde: Upplevd trivsel i Malmö.


Frågeställningar: Bestäm fem relevanta frågeställningar som samtliga tre intervjupersoner ska besvara. T.ex. hur länge personen bott i Malmö, vilken stadsdel personen bor i, vad personen upplever som mest positivt/negativt med Malmö, har personen blivit utsatt för något brott, åsikter om utbudet av fritidsaktiviteter, kollektivtrafik, etc.


Redovisning: Muntlig presentation gruppvis för klassen av valda frågeställningar, intervjupersonernas svar samt egna reflektioner och förklaringar till skillnader/likheter i intervjupersonernas svar. Ca15 min/grupp.


Planering:
Tisdag och onsdag v.41 -  Bestäm frågeställningar och intervjupersoner, genomför intervjuer, sammanställ svaren och förbered presentation.
Tisdag v.42 - Muntlig redovisning inför klassen.Gymnasiearbete 9/10

Studiebesök på Malmö Högskolas bibliotek onsdag 9/10  kl: 09.00 - 10.30

Samling i foajén på Malmö Högskola kl 08.50.

Byggnaden heter Malmö Högskola Orkanen.
Adress: Nordenskiöldsgatan 10 (Karta på Eniro)

Buss 2, 3, 8 och 32 stannar på Anna Lindhs plats. Flera både lokal- och regionbussar stannar på Centralen.

Malmö Högskola Orkanen Foto: Rutger Blom CC BY-NC-ND 2.0 Ps. Jag har lagt ut de goda exemplen ur projektplaner under Gymnasiearbete i högerspalten

Thursday, October 3, 2013

Gymnasiearbete 4/10

13.15 Allmän samling: feedback på projektplaner och saker att tänka på när man kontaktar potentiella intervjupersoner, myndigheter, organisationer mm.

Loggböcker från nedanstående bör vara klara för läsning senast 18.00 i dag (torsdag)

ca 13. 35 Akki, Dennis R och Jonathan
ca 13.50 Axel, Erika och Malin
ca 14.05 Bojan, Fredrik och Timmy
ca 14. 20 Anton och Simon
ca 14.30 öppen tid

14.40 Allmän samling i A213: påminnelse om studiebesöket på MAH bibliotek 9/10

Wednesday, October 2, 2013

Svenska - förberedele inför i morgon!

Glöm inte att göra er tankekarta - ert förberedelsearbete på papper - inför uppgiften i morgon. Ni kan välja mellan följande faktorer:

 • politik, 
 • religion, 
 • utbildning, 
 • språkvård, och 
 • kultur. 
Det är viktigt att ni gör förberedelsearbetet i förväg eftersom den tid vi har på oss antagligen blir för kort om planeringen också ska göras vid skrivtillfället.

Ni väljer TVÅ av faktorerna ovan. Tankekartan ska tas med och lämnas in till mig i morgon när ni är klara.

Så här såg mitt exempel ut:

Tänk på att en planeringsskiss kan se ut på många olika sätt. SYFTET med den är att den ska hjälpa DIG att organisera dina tankar kring vad du vill säga INNAN du börjar skriva. Det viktigaste är alltså att den ser ut på ett sätt så att den är till hjälp för dig när du ska skriva din text.

Gör så gott ni kan! Jag vet att ni inte har stor rutin kring detta sedan tidigare, men det bygger vi vidare på allt eftersom.