Friday, March 28, 2014

Etos, patos och logos

Naturally Appeal Ethos and Logos Forget Pathos by Shining Sky Designs

This link will also provide you with good help on Ethos, Logos and Pathos!

Kriminologi 28/3

Idag ska ni få titta närmare på källmaterial som ni skulle kunna använda till er kriminologiska undersökning.

Här under finner ni en länksamling som kan vara användbar i ert arbete.

Brottsförebyggande rådet

Polisens hemsida

Nordiska sammarbetsrådet för kriminologi
Ger bland annat ut ett nyhetsbrev varje månad med aktuell nordisk kriminologisk forskning.

Tjugofyra7 - En tidning utgiven av myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Stadskontorets avdelning för trygghet och säkerhet (Malmö)

Paragraf - kriminal och rättsmagasinet
Ett lite mer kritiskt magasin.

Högskolan i Kristianstads bibiloteks länksamling för sociologi och kriminologi

Polishögskolans biblioteks länksamling för kriminologi

Lunds universitets länksamling för databaser som kan användas för kriminologisk forskning

Högskolan i Kristianstads youtube-kanal för Kriminologi


Här är deras introduktionsfilm till vetenskapligt skrivande som kan vara till stor hjälp för er.

Nationella prov tal: tider

Det löste sig som så att de som är på överlevnadsövning är det på det första provdatumet och därför blir det alldeles naturligt att vi delar in klassen som så att de som är i skolan veckan efter lovet gör provet då, och de som är borta gör det på måndagen i v. 18.

SAMTLIGA elever måste dock ha lämnat in sin plan INNAN lovet. Om man inte har lämnat in sin plan är provinstruktionerna väldigt tydliga med att man inte får lov att genomföra sitt prov.

Torsdagen v. 17

Akki
Henric
Bojan
Caroline
Johanna
Dennis FH
Daniella
Dennis R
Jonathan
Fredrik
Özge

Måndagen v. 18

Ziad
Sami
Timmy
Jonatan
Simon
Axel
Erika
Malin
Cornelia


Thursday, March 27, 2014

Gymnasiearbete fredag 28/3

Kl 13.20 ska ni som räknas upp nedan komma och hämta rapporter till nästa veckas seminarium.

Anton och Simon
Dennis FH
Jonathan

Caroline och Özge
Timmy
Akki

Kl 13.30 har vi det första seminariet. Vi behandlar följande rapporter i följande ordning:
I Alkohol: Sverige
II Rasism 
III Avskaffandet av värnplikten och införandet av GMU: Förändringar kring Revingehed

Kriminologi 27/3

Idag tar vi den sista rundan med redovisningar för att sedan diskutera användbara källor inom kriminologisk forskning.

Snart kommer ni att få påbörja era kriminologiska undersökningar som ska skrivas i rapportform. Det är därför hög tid att börja bolla idéer om vad ni ska studera.

Tuesday, March 25, 2014

Freds- och konfliktkunskap 25/3

Landet Kolonia var under ca tio års tid indraget i ett komplicerat inbördeskrig. Stridigheterna upphörde först när FN och den före detta kolonialmakten Storrike ingrep med sanktioner och väpnade styrkor. Parterna i konflikten bekämpar inte längre varandra - negativ fred har uppnåtts.

Gör upp en plan för hur Kolonia ska a) demilitariseras och b) uppnå ett tillstånd av rättvis eller positiv fred.

Kom igång-frågor
Vilka aktörer ska göra vad?
I vilken ordning ska åtgärder vidtagas?
Vem ska betala?
Hur ska den kolonianska staten se ut efter 10 år?

Skapa ett dokument i google drive och döp det till "Kolonia". Lägg det i någons Freds- och konfliktmapp.

Mer fakta om Kolonia.
I Kolonia bor ca 40 miljoner människor - ingen vet säkert. Den största folkgruppen är kolonierna (ca 60%) som är kristna och dominerar i landets västra delar. De arbetar ffa inom industri och service. Näst största folkgrupp är protektoraterna (ca 30%) som är muslimer och dominerar i landets östra delar.De arbetar ffa med att utvinna naturtillgångarna. Förutom kolonierna och protektoraterna finns det ytterligare minst fem folkslag representerade inom Kolonias nuvarande gränser (ca 10 %).

Det finns kolonier och protektorater i omgivande grannländer. I Protektoria, som delar gräns med Kolonia, dominerar protektoraterna.

Kolonia skapades av Storrike i mitten av 1800-talet (Storrike var ute efter naturresurser och prestige - ju större koloni dess bättre). Storrike favoriserade kolonierna. Kolonia blev självständigt på 1950-talet. I öster finns värdefulla naturtillgångar. I väster finns huvudstaden och viktiga religiösa centra (både muslimska och kristna) samt universiteten.

Ingen gång sedan självständigheten har Kolonia upplevt positiv fred. Konflikterna har handlar om gränser inom landet, fördelning av resurser till tex utbildning och sjukvård, politisk makt, religiösa frågor osv.

De stridande parterna bestod av den kolonianska armén med endast kolonianska soldater och officerare. Rebellgruppen BP (Befria Protektoraterna). BP vill uppnå en rättvis fördelning av ekonomiska och politiska resurser och maktmedel och har stort stöd bland protektoraterna i Kolonia . Det finns också mer extrema grupper tex KF (Kolonianska Fronten) som har stöd från en stormakt vars ideologi de delar och som har bedrivit etnisk resning.

Konflikten har skapat flyktingströmmar dels inom landet men också till omgivande länder.

Grupp I
Grupp III
Grupp V
Johanna
Farid
Dennis R
Erika
Abduallah
Fredrik
Daniella
Simon
Cornelia
Caroline
Dennis FH
Axel
Malin
Grupp II
Grupp IV

Henric
Bojan
Anes
Sami
Ziad

Benjamin
Özge
Akki
Jonathan
TimmyMonday, March 24, 2014

Måndag 24/3

David hälsar att ni som har HLR idag ska prioritera det! (Tänk på Bernadottemedaljen och på skolans goda relationer med Civilförsvaraförbundet.)

Om man jättegärna vill spela innebandy så får man se till att byta med någon annan i klassen som kan gå till HLR-undervisningen.

Wednesday, March 19, 2014

Info Ledled

Fr.o.m måndag har ni lektion med Nathalie (Ann-Sofies vikarie) På måndag ska ni vara på räddningstjänsten och Özge och Caroline har lektion. I fortsättningen kan ni titta på hennes blogg där info finns om sal och aktivitet på följande adress: nathalieschema.blogspot.se


Tuesday, March 18, 2014

Freds- och konfliktkunskap 18/3

Hitta exempel på där man i fredsprocessen (gärna fler än de exempel jag ger nedan) har tillämpat följande principer. Uttala er om hur framgångsrikt det var/hur ser det ut idag - är det rättvis/varaktig fred i landet?

Ordning och stabilitet
- Irak
- Afghanistan
- Baltikum
Reparativ rättvisa
- Sydafrika
- Bosnien
Anes
Johanna
Caroline
Fredrik
Henric
Farid
Daniella
Retributiv rättvisa:
- Jugoslavien
- Rwanda
Distributiv rättvisa
- Libanon
- Bosnien
Abdullah
Dennis FH
Akki
Bojan
Benjamin
Özge
Dennis R

Thursday, March 13, 2014

Svenska - torsdag v. 12 - Dictogloss

Repetition av regler kring referat

När man presenterar fakta från andra källor i en egen text, brukar det kallas att an refererar en källa. Man ska inte referaea källan som helhet, utan bara den del av informationen som är relevant för den egna texten. Ett referat inleds med en källhänvisning i den löpande texten

 • Källhänvisningen innehåller författarens namn, titel på verket (artikeln, boken, tv-programmet etc), varifrån man hämtat den (dagstidningar, antologier, tv-kanaler), samt när verket gavs ut. Ex: Max Wiman skriver i sin krönika "Bollen är rund" (Sydsvenskan den 13/4-13) att Zlatan är en av vår tids största ikoner.
 • För att påminna läsaren om var informationen kommer ifrån, använder man referatmarkörer: "Wiman anser också att.../ Wiman vill med detta säga.../ På detta sätt vill Wiman.../ Wiman ställer sig även bakom tanken att.../ Wiman menar att...
 • Titel på hela verk kursiveras (namn på dagstidningar, böcker, TV-serier)
 • Titel på delar av verk markeras med "citationstecken" (artiklar, novell i en novellsamling etc)
 • Första gången författarens namn nämns, använder man för- och efternamn. Vill man sedan inte använda hela namnet, anges efternamnet. Aldrig bara förnamnet. Ex: "Max Wiman anser att hela samhället måste bli bättre på att plocka upp, och se talangerna runt omkring oss. Vidare menar Wiman att det i synnerhet är..."
 • Om man vill återge något exakt, gör man detta genom att "citera". När man citerar måste man skriva av exakt. Man bestämmer själv när citatet börjar/slutar och hur långt citatet ska vara.
 • Om man tar bort något mitt i det som citeras anges detta med hjälp av tre punkter inom klamrar [...]

Kriminologi 13/3

Vi fortsätter med redovisningarna av de kriminologiska uppsatserna som ni har läst. Vi prioriterar redovisningar av dem som åker på överlevnadsveckan.

Monday, March 10, 2014

Mentimeter: https://www.govote.at/0d7656

Mål: bekanta sig med de texter man skriver och läser vid nationella provet.

Se över språkliga noteringar från gymnasierapporterna

Thursday, March 6, 2014

Kriminologi 6/3

Idag  påbörjar vi redovisningsrundan om de uppsatser i kriminologi som ni har studerat under några veckor. Eftersom att ingen har fått veta när ni ska redovisa så hoppas jag att alla är färdiga med sina framställningar idag. De som inte ges chansen idag kommer att få den i nästa vecka.

Morgondagens lektion (fredag 7/3) är inställd eftersom att jag ska på begravning. Ni får därför den tiden till att arbeta med era gymnasiearbeten eller till att fundera över ett tema för er undersökning i kriminologi som ni kommer att få göra senare i vår.

Väl mött!

Wednesday, March 5, 2014

Introduktion nationella prov - torsdagen v. 10

Så. Nu är jag sjuk. I morgon torsdag kommer jag inte, men på fredag ska jag däremot försöka göra det eftersom jag då har möjlighet att träffa och stämma av med samtliga grupper jag undervisar. Oavsett om jag är där eller inte, måste vi komma vidare efter bästa förmåga och därför får ni göra en inledande uppgift tillsammans under svenskan i morgon torsdag. Stefan Samuelsson är vikarie och håller i trådarna.

Följande steg genomför ni i morgon under lektionen.

1. Delproven - kort info

Nationella provet i svenska 3 består av av två delprov - ett skriftligt och ett muntligt. Det skriftliga rör sig om en textform som i uppgiften kallas PM, men som ni i det väsentliga kan tänka er som det vi kallat den vetenskapliga rapporten*. Det är alltså en genre (textform) ni är väl bekanta med. Den muntliga uppgiften rör sig om ett argumenterande tal. Idag ska vi fokusera på den skriftliga delen, eftersom den kommer först i tid (den 10 april).

*Det finns en del skillnader mellan PM och den vetenskapliga rapporten, men dessa kommer vi att titta på gemesamt senare.

2. Uppgiftsexempel

Varje år finns ett givet tema för provet. Temat är anknutet till svenskämnet och de exempel vi tittar på idag kommer från ett prov där temat var Medieteknik och textens väg till läsaren. Till temat hör ett texthäfte som varje elev får ut ett exemplar av. Innan provet skrivs, bearbetar man tillsammans texterna. Vi kommer att få ut allt material i v. 12 och då får vi också reda på årets tema. Vid själva provtillfället (10/4) får man sedan fyra olika uppgifter att välja mellan. Eleven väljer en av uppgifterna och skriver sitt PM utifrån den valda uppgiften. Här nedan ser i ett exempel på hur uppgifterna kan se ut.

 1. Läs uppgifterna tillsammans
 2. Försäkra er efter varje uppgift att ni har förstått vad det är ni ombeds göra
 3. När ni har läst samtliga uppgifter, diskutera vilka likheter som finns mellan uppgifterna och vilka krav de ställer på er (vad är det ni måste kunna göra för att lösa uppgiften). Lista likheterna och kraven i ett gemensamt dokument och dela med varandra och med mig.

http://www.natprov.nordiska.uu.se/digitalAssets/170/170273_kp3aexempeluppgiftsh--fte.pdf

3. Exempel på elevlösning

Ni ska nu i grupper (se nedan) få titta på en elevlösning och bedöma styrkor och svagheter i denna, samt hur ni tycker att den förhåller sig till kunskapskraven. Till er hjälp har ni den bedömningsmatris som finns till provet.

 1. Läs bedömningsmatrisen och stryk under de ord ni inte kan. Använd Stefan och varandra för att få orden förklarade, så gott det går. Notera vilka begrepp vi eventuellt måste titta närmre på tillsammans på måndag.
 2. Läs uppgiften tillsammans 
 3. Skumläs elevlösningen för att få ett helhetsintryck av texten
 4. Fördjupa er därefter i matrisens olika kunskapskrav och ta ställning till på vilken ni tycker att lösningen når de olika kraven. 
4. Måndag

Att diskutera lösningar utifrån gemensamma principer är ett viktigt och effektivt sätt att tillägna sig ny kunskap och förståelse. Därför är detta inget som ska göras ensam hemma, utan i grupper i skolan. På måndag kommer vi dels att ta upp eventuella frågor ni hade kring proven och uppgiftsformuleringarna, dels att summera gruppernas åsikter om elevlösningen.

Gruppindelning

Bojan
Simon
Cornelia

Akki
Axel
Daniella

Caroline
Johanna
Jonathan

Dennis R
Erika
Henric

Özge
Malin
Sami

Timmy
Ziad
Dennis FH

Fredrik är vårt wild card. Om någon efter 15 minuter är frånvarande, går Fredrik in och fyller upp den grupp med minst antal medlemmar.

Tuesday, March 4, 2014

Gymnasiearbete 7/3

Tema för loggböcker veckorna 10 och 11: Vad är vetenskap(lighet)? Hur kan man avgöra om en artikel/text har vetenskaplig grund? Och i förlängningen är era källor eller egna undersökningar veteskapliga? Dvs vilar fakta på vetenskaplig grund?

Källor:
Dina anteckningar från början av samhällskunskap 2
Information från kriminologin om uppsatser
Wikipedia: Vetenskap
Vetenskapsteori.se
Umeå Universitet: Vad är en vetenskaplig artikel?
Högskolan i Jönköping: Vad är en vetenskaplig artikel?

Vi samlas 13.30 i sal A213 för en titt på mallen för rapporten och de videoklipp som lär er lägga över till word.

Handledning
Axel, Erika och Malin
Caroline och Özge

Tid för frågor

Cornelia och Johanna
Farid och Sami
Ziad
Sunday, March 2, 2014

Har ni hört den förr... Vabb?

För de av er som varit rysligt trötta på mig, kan jag meddela att ni får vila er lite till från mig. Noa är inte tillräckligt bra än för att gå till dagis, så jag måste stanna hemma även måndag förmiddag. Eftersom vi ska börja på nytt, har jag inte några särskilda uppgifter, men ni får gärna snegla på den information som finns om nationella provet, som vi ska börja träna inför nu. Ingen vikarie finns.

http://www.natprov.nordiska.uu.se/provochbedomningsstod/infogykurs3/information-om-provmaterial/

http://www.natprov.nordiska.uu.se/provochbedomningsstod/infogykurs3/exempel-pa-provuppgifter-och-bedomda-elevlosningar--sv-3-och-sva-3/

Håll tummarna nu för att min familj får vara lite frisk ett tag!