Wednesday, December 21, 2011

Info psykologi v.2

Här kommer en liten påminnelse angående det som jag berättade för er på lektionen sist.
Måndag v.2 är det omprov i psykologi, övriga är lediga från denna lektion.
Fredag v.2 blir er sista psykologilektion och då kommer ni få tillbaka era
arbeten och så har vi en betygsgenomgång. Vi kommer även testa att utvärdera
kursen igen och förhoppningsvis fungerar det då så ta med era datorer.
Hoppas nu ni får ett härligt lov:)

Tuesday, December 20, 2011

Jullov

                               Trevligt lov!
Bilden heter AnimatedWreath och är hämtad från Wikimedia Commons och får användas under följande licens

Friday, December 16, 2011

Vecka 51

Måndag 19/12 kl: 13.20 Rätten och samhället
Lektion för alla som har någonting på eftersläng - se dokumentet "Saknas samhällskunskap, historia och rätten och samhället" under Karolinas dokument - samhällskunskap i bloggens högerspalt.

*Uppgiften Då-nu finns nu under Karolinas dokument - historia
*Uppgiften Från förslag till lag (uppgift) finns nu under Karolinas dokument - Rätten och samhället. Använd häftet eller pdf-filen Från förslag till lag som ligger i bloggen och riksdagens hemsida

Jag kommer att revidera dokumentet under helgen och på måndag morgon - är du det minsta osäker på om du är klar med allting så kom till lektionen och klara ut situationen.

Tisdag 20/12 kl 08.10 Historia
Lektion som vanligt - lektionen inleds med läxförhör på den tidigmoderna tiden. Läxförhöret får ta 30 minuter. Därefter ska vi se den inledande kvarten på filmen "Elizabet: The Golden Age" och diskutera hur man kan se att den utspelar sig i tidigmodern tid mao leta anspelningar på reformationen, renässansen, envälde och upptäckterna. Läs gärna om filmen på IMDB.

Tisdag 20/12 kl: 13:10 Samhällskunskap
Lektion som vanligt - redovisning av partiaffischer och ideologier.


Tuesday, December 13, 2011

Delprov Hatchet/ Stone Cold

Kom ihåg:

- Skriv i Google Docs annars kan jag inte se om ni uppfyller det kunskapskrav som handlar om hur ni bearbetar era texter. Om ni inte förstår hur stavningskontrollen fungerar, fråga mig! SITT INTE OCH VÄNTA UNDER TIDEN - BÖRJA SKRIV!

- Bevisa era påståenden i form av citat och exempel från boken.

- Läs hela frågan och svara utförligt på alla delfrågor. Använd romanen till hjälp.

- Du måste sitta i minst 50 minuter, och även det är i minsta laget om du siktar på att göra uppgifterna ordentligt.

- Tillåtna sidor: Spotify, iTunes, Google Docs, Youtube (endast för musik dock)

- Om du är färdig: stäng datorn, lägg ner skärmen, läs vidare i romanen.

- Det är prov. Inget prat - högt eller digitalt.

Hatchet
Stone Cold

Monday, December 12, 2011

Historia 13/12

Kartövning på den svenska stormaktstiden

Utgångspunkt är kartorna på sidorna 28-30 i Atlas till historien.
Övriga källor: läroboken, NE, Tacitus.nu och eventuellt wikipedia

Uppgiften är att ta reda på:
- Vad heter området/områdena som berörs ?
- På vilket sätt det kom att tillhöra Sverige/kom Sverige att förlora det?
- Vilket land förlorade/vann på förändringen?
- Vem var regent i Sverige när det hände?
- Övrigt av intresse?

---> skriv på tavlan

Grupper:
Özge, Sami, Cornelia och Henric: sidan 28 kartorna a och b
Fredrik, Timmy, Simon och Abdullah: sidan 28 kartorna c och d
Johanna, Dennis FH, Ziad och Daniella: sidan 28 kartorna e och f
Akki, Erika, Dennis R och Axel: sidan 28 kartorna g och h
Philip, Jonas, Jonathan och Farid: sidan 28 karta h och sidan 30 karta a
Caroline, Malin, Bojan och Christian: sidan 30 kartorna b och c

Friday, December 9, 2011

Historia 9/12

Idag pratade vi om datumen 6/12 (1917) och 10/12. Vi repeterade renässansen och reformationen och pratade vidare om envälde. Nästa gång ska vi prata om upptäckterna och den nya ekonomin.

Tisdagen 20/12 blir det läxförhör på den tidigmoderna tiden. Läxförhöret kommer att bestå av två delar där första delen är en tom matris och en lista med namn, begrepp etc som ska sättas in i matrisen. Andra delen är följdfrågor där du får svara i löpande text.

Plugga på matrisen, dina anteckningar och ffa sidorna 146 - 147 i Samband Historia. För de som vill kunna svara på följdfrågorna gäller att även läsa igenom sidorna 148 - 182. Du kan hoppa över allt som är märkt Utblick/i brun text

Genom att fylla i matrisen och ha (nästan) alla rätt så uppnår du E på kunskapskravet nedan.


E


C


A

Eleven kan redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.

Översiktligt


UtförligtUtförligt och nyanserat.De som svarar på följdfrågorna kan även visa nivå på följande kunskapskrav

Dessutom kan eleven redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.

Översiktligt


UtförligtUtförligt och nyanserat


Eleven ger exempel på några olika personer och förklarar deras betydelse för olika skeenden

Översiktligt


UtförligtUtförligt och nyanserat

Eleven ger exempel på och förklarar samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.


Enkla exempel och förklarar översiktligt


Enkla exempel och förklarar utförligt


Komplexa exempel och förklarar utförligt och nyanserat

Info psykologiprov

Till provet fredag 16/12 ingår:
Kapitel 4 - kognitiva perspektivet. Hela kapitlet i boken + 1 powerpoint
Kapitel 5 - biologiska perspektivet. Sidorna 66-73 i boken + 2 powerpoint

Wednesday, December 7, 2011

Topic texts bedömda

Jag har bedömt de texter ni skrev om olika ämnen rörande den engelskspråkiga världen. Tänk på:

  • Bedömningarna är till för att ge er en uppfattning om var ni ligger. Jag använder dem inte som underlag för betygssättning eftersom de inte skrivits endast delvis i skolan.
  • Jag har inte jämfört med ursprungstexterna (ex. Rough Guides etc.). Bara ni själv vet alltså hur mycket av språket som är "ert eget". I vissa fall har jag lite fått en känsla av att jag suttit och bedömt någon helt annans engelska... När det gäller detta får ni själv avgöra hur träffade ni ska känna er!
  • Jag har använt omarbetningshistoriken för att se exakt hur era texter vuxit fram och hur ni har bearbetat dem. Jag har alltså inte gått på "känsla" utan jag kan se exakt vad ni gjort med texten. Det generella intrycket är att ni måste bli mycket bättre på att bearbeta era texter.
  • Om man laddat in sin text färdigskriven från Word har jag inte kunnat bedöma om ni har bearbetat era texter.

Rätten och samhället 9/12

Idag ska ni fortsätta med er tilldelade lag och era tilldelade fall - se tidigare inlägg.

De som blir klara går vidare till nästa uppgift - att undersöka en, mer eller mindre aktuell rättegång. Uppgiften: "En aktuell rättegång" ligger här i bloggen under Karolinas dokument Rätten och samhället.

De första källorna behöver du för definitioner. Länkarna till tidningarna behöver för att hitta namnen på deltagarna i din valda rättegång. Lagboken behöver du för att kunna svara på frågorna om vilket brott och varför den påföljden.

Förslag på källor:
Domstolsverket
Nationalencyklopedin

Lagboken på notisum.se

Dagens Nyheter
Svenska dagbladet

Uppgiften ger ffa möjligheter för er att visa er nivå på följande kunskapskrav. Uppgiften räcker inte till för A


Betyg E


Betyg C


Betyg A

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt


Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.


Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.


Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.


Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.


Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fall- beskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla.


Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.


Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla.


Samhällskunskap 8/12

Några användbara länkar när ni jobbar med ert parti

ne.se - sök på partiets namn
Riksdagen - ledamöter från olika partier
Riksdagen - ledamöterna i valkretsarna - skrolla ner till Malmö kommun
val.se - ledamöter i kommunfullmäktige

Socialdemokraterna
Moderaterna
Miljöpartiet
Folkpartiet
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna

Tuesday, December 6, 2011

Eng

Glöm inte att ta med boken imorgon så att ni kan läsa!

Samhällskunskap 6/12

Vi gick igen listan med ideologiska påståenden. Därefter pratade vi om höger-vänsterskalan i politiken och om hur ideologi, parti och politik hänger samman.

Nästa gång ska ni jobba med riksdagens partier

Centerpartiet: Abdullah, Akki, Axel
Kristdemokraterna: Bojan, Christian och Caroline
Miljöpartiet: Cornelia, Daniella, Dennis FH
Moderaterna: Dennis R, Erika, Farid
Sverigedemokraterna: Fredrik, Henric, Johanna
Vänsterpartiet: Jonas, Jonathan, Malin
Folkpartiet: Philip, Sami, Simon
Socialdemokraterna: Timmy, Ziad, Özge

Uppgiften ger er möjlighet att visa er nivå på ffa följande kunskapskrav


Betyg E

Betyg D

Betyg C

Betyg B

Betyg A

Eleven kan redogöra för och analysera samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéer/na.

Översiktligt


Utförligt


Utförligt och nyanserat


I analysen använder eleven samhälls- vetenskapliga begrepp, (och) teorier, modeller och metoder.

Med viss säkerhet


Med viss säkerhet samt värderar med enkla omdömen.


Med säkerhet samt värderar med nyanserade omdömen.


I arbetet med samhällsfrågor kan eleven söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra reflektioner om deras relevans och trovärdighet.

Med viss säkerhet och enkla reflektioner


Med viss säkerhet och välgrundade reflektioner


Med viss säkerhet och välgrundade och nyanserade reflektioner

Eleven kan och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentations former: affisch och muntligt

Med viss säkerhet


Med viss säkerhet, samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.


Med säkerhet, samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.


Monday, December 5, 2011

Reading for next time!

For Monday, the Hatchet readers should have finished chapter 10, and the Stone Cold readers should have finished p. 74 (up to but not including Daily Routine Orders 10).

Words for Hatchet
whining: gnällande
anorak: vindjacka
dials: reglage (i flygplanet?)
viciously: våldsamt
lashed: slog till/ut (som med enpiska typ
wincing: grimaserande
roaring: vrålande
altitude: höjd (altitud)
shrugged: ryckte på axlarna
scattered: spred ut
stiffness: stelhet
scrunched: ihopaskrynklad
sloshing: skvalpande ljud
agony: smärta
squint: kisa med ögonen

Words for Stone Cold
untidy: ostädad
comp (kort för comprehensive school): statlig skola
indulging: skämma bort sig själv (eller ngn. annan)
abolished: avskaffat
dosser: uteliggare
sponger: smunkare (sån som lever på andra)
fiddle: fiol
meticulous: noggrant
scounger: tiggare
plot: historia/ intrig
deliberate: överväga
blurred: suddig
pavements: trottoar
pillock: pantad typ
nudges: puttar lite försiktigt
scruffy: tilltufsad och oordnad
startled: överrumplad
detours: omvägar
kipping: slaggar/ sover
grieve: sörja
bumbler: klumpig typ

Thursday, December 1, 2011

Romanläsning

For Monday, those of you reading Hatchet should have finished at least chapter 5, and those of you reading Stone Cold, should have finished at least "Daily Routine Orders 7".

On Monday, you should have marked words, phrases and passages that you find difficult and you should be prepared to discuss the content of your novels.


In the comment field: write your name and which book you chose!

Wednesday, November 30, 2011

Samhällskunskap 1/12

Idag kan jag tyvärr inte vara här på lektionen i samhällskunskap men som ni ser har ni en vikarie. Ni ska repetera det vi pratat om de senaste veckorna genom att svara på frågorna under rubriken "frågor på texten" på sidan 101 i läroboken (Reflex ABC). Svaren finns på sidorna 76 - 100 men ni som lyssnat på lektionerna kan redan en hel del:)

Vid lektionen slut ska ni skicka mig de svar ni åstadkommit - det finns tre möjligheter
a) maila mig på karolina.goransson@pub.malmo.se
b) dela ett googledoc med mig på karolinagoransson@gmail.com
c) ge pappret till vikarien

Vi ses på fredag!

ps. Vi går igenom de ideologiska påståendena på tisdag i stället.

Tuesday, November 29, 2011

Svenskan

Som ni förstår bleb det ändringar i när talen skulle hållas igår. Jag sade nog ja lite för snabbt för det blir lite praktiska kringelikrokar som vi därför får ta itu med.

Ni som skulle hållit era tal på onsdagen från början får hålla dem på svensklektionen som tänkt. Jag har försökt rodda så att vi kan vara i A304, så kom dit. Lektionen varar 10.50-11.50, och vi får vara lite rappa.

Engelsklektionen är ju kortare än vad svensklektionen idag hade varit och det är det första problemet. Det andra är att jag ska på glukosbelastning hos barnmorskan och därför hade blivit sen i vilket fall. Därför har jag fått hitta en annan tid till era tal i morgon: 12-00-13.00, också förhoppningsvis i A 304. Kom dit. Detta är tyvärr inte mycket att göra åt. Har ni annat inbokat får ni ställa in.

Glöm inte att stödorden ska ligga i svenskmappen ikväll. Sofia kommer att trycka ut dem under morgonen. Finns de inte där, får ni klara er utan stödord.

Monday, November 28, 2011

Rätten och samhället 28/11

Idag ska ni läsa lagtexter om olika brott. Ni ska jobba i grupper om tre. Se nedan

1) Läs igenom lagtexten - slå upp ord ni inte förstår eller fråga läraren
2) Sammanfatta kort innehållet på mer vardaglig svenska
3) Hämta stencil hos läraren och svara på frågorna. Motivera svaren!

OBS Den sammanfattande texten och svaren på frågorna ska lämnas in skriftligt vid lektionens slut.

Lagen om hittegods
1a: Özge, Fredrik och Johanna
1b: Akki, Philip och Caroline (datasalen)


Brottsbalkens 5:te kapitel (om ärekränkning)
2a: Sami, Timmy och Dennis FH (datasalen)
2b: Erika, Jonas och Malin


Brottsbalkens 8:nde kapitel 1- 8 § (om stöld)
3a: Cornelia, Simon och Ziad
3b: Dennis R, Jonathan och Bojan (datasalen)

Brottsbalkens 12:te kapitel (om skadegörelse)
4a: Henric, Abdullah och Daniella (datasalen)
4b: Axel, Farid och Christian

Ni kan uppnå E på följande kunskapskrav genom denna övning

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fallbeskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla.

Ni kommer att få tillfälle senare att uppnå C eller A.


Tal!

Talen hålls på:


Tisdag
Philip
Cornelia
Dennis R
Daniella
Jonathan
Johanna
Caroline
Erika
Özge
Sami
Akki

Onsdag
Henric
Simon
Ziad
Axel
Bojan
Dennis FH
Jonas
Malin
Timmy
Fredrik
Christian

Om ni vill ha stödord läggs de i svenskmappen dagen innan talet. Man får inte ha något manus tillgängligt under talet. Jag trycker ut stödorden och tar dem med mig.

Läxor i historia

Klassen fick bakläxa på delar av uppgiften "Intervju med medeltida person". De flesta ska skriva några rader om punkterna nedan - se kommentarerna till redovisningen.

I. Vad finns kvar av/efter denna person idag? (Kunskapskravet: Eleven ger exempel på och förklarar samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.)

---> Konkreta lämningar ex stad, byggnad, minnesmärke. Andra former av spår tex uttryck, symboler

II. Vem uppskattade respektive tyckte inte om denna person? (Del av kunskapskravet: Eleven kan redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.)

---> Vem tycker att det är en god person och att det han/hon gjorde/stod för är bra (gav positiva konsekvenser)? Varför har de en positiv tolkning? Vem tycker att det var en ond person och att det han/hon gjorde/stod för är dåligt (gav negativa konsekvenser)? Varför har de en negativ tolkning?

III Ange källor


Ni fick också som läxa uppgiften "Medeltiden - dagens Sverige".

Ni ska läsa informationen i vänsterspalten - som beskriver förhållanden och företeelser under medeltiden. Därefter ska ni skriva vad som finns i dagens samhälle som har sin rot i den medeltida företeelsen i den högra spalten. Ni får, jag uppmuntrar er till J, att googla företeelserna, prata med er familj osv.

Denna uppgift ger er möjlighet att visa er nivå på ffa följande kunskapskrav.

Eleven ger exempel på ochförklarar samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutid.

Enkla exempel ochförklarar översiktligt

Enkla exempel ochförklarar utförligt

Komplexa exempel ochförklarar utförligt och nyanserat

__

Friday, November 25, 2011

Historia 25/11

Dagens begrepp var "Historiemedvetande" som i "att vara medveten om att vi har/det finns en historia som påverkar oss/nutiden" och "Försöka förstå människor i och utifrån deras (historiska) tid".


Yrkesmentor 25/11

Dagens yrkesmentorer var Anders och Niklas från P7. Niklas är rekryteringssoldat och visade ett bildspel om försvarsmaktens nya personalförsörjningssystem. Anders gick igenom utvärderingen från Revingeveckan.

Monday, November 21, 2011

Rätten och samhället 21/11

Idag pratade vi om påföljder. Nästa gång ska ni få läsa lagtexter och "utdöma" påföljder.

Läs om påföljder på domstolsverkets hemsida eller på kriminalvårdens hemsida om fängelse och frivård.

Sunday, November 20, 2011

Engelska måndagmorgon!

Jag stannar hemma i morgon också (var hemma fredag eftermiddag) så även ni som egentligen skulle haft prov på English topics får sovmorgon. Provet på onsdag går av stapeln som planerat, och ni som skulle gjort era prov i morgon får det flyttat till nästa måndag i stället! Ha det bra:)

Friday, November 18, 2011

Historia

Tisdagen 22/11 ska ni redovisa era intervjuer med medeltida personer i följande - kronologiska - ordning.

Özge och Fredrik: Muhammed
Jonathan och Bojan: Karl den store
Sami och Timmy: Gregorius VII
Cornelia och Simon: Wilhem Erövraren
Henric och Abdullah: Urban II
Johanna och Akki: Henrik IV
Farid och Christian: Marco Polo
Ziad och Dennis R: Birger Jarl
Daniella och Axel: Heliga Birgitta
Philip och Caroline: Magnus Eriksson
Jonas och Malin: Drottning Margareta
Dennis F och Erika: Jeanne dÁrcThursday, November 17, 2011

Questions for topics!

These are all the questions you wrote yesterday. I have tried to avoid copies. Remember that there might be other questions to ask on all your topics. This could be a good place to start though.


Native Americans


Who are the original inhabitants in North America?
When did the first Indians come to America?
How did the tribes of Native Americans live?
Why did they live in tents that were made of skin?
Who went to America in the late fifteenth century and imported  slaves from Africa?
What name is used more often when speaking about the Native Americans?
When did the Native Americans gain more independence?
About 12.000 years ago, the first native Americans came to America, which way did they take?
What kind of people were the Native Americans? What did they do for a living?
The Native Americans had to move when it got to cold or when the food in the area ran out, so what did they live in on to make that easier? 
When did the Native Americans come to America?
Why did the Native Americans just come to America?
How long has there been Indians?
Why could the European not take the Indians as slaves?
What kinds off weapon did they use?
What sort of animals did they kill?

Scotland

Where is Scotland located?
How many people live in Scotland?
Why should you visit Scotland in July and August?
Why is Scotland expensive for non-European?
How many island’s have Scotland?
What can you do in Scotland as a tourist? 
What kind of money do they use in Scotland?
Where is the most expensive places in Scotland?

Australia’s Wildlife

How have Europeans affected Australia's Wildlife?
Name three toxic species.
Which animal is well known in Africa?
Australia have another famous animal, What do they call them?
What does a marsupial and a Kangaroo have in common?
How many types of sharks are they in Australia?
Name three sharks that the humans are threatened by.
What is the main reason why Australia has kept the wildlife stable?

Name some species that have been extinct.
Name a marsupial animal.
What does the koala bear eat?
Why doesn’t the koala bear drink so much?

Sydney

How many people live in Sydney?
In which country is Sydney located?
Why do tourists come to Sydney?
Which language do they speak in Sydney?
What type of money do they use?
Name one famous landmark in Sydney. And write something about it.
Which famous buildings can you find in Sydney?
When did the Sydney Opera House opened?
What is the name on the big shopping center that has 200 stores?
Ireland

How many people live in whole Ireland?
Which part of Ireland is the most inhabited?
How many people visit Ireland every year?
What is the name of the capital city in Northern Ireland? And the Republic of Ireland?
What famous ship was built in Belfast?
How many years ago was it built?
In what city do they drink a lot of beer?
How many pints beer is drunk every hour in what city and between which days?
What is average temperature in Ireland?
How many degrees Celsius is it on a hot summer day?
What place receives the most rain?
Which area is the driest?
How many people live in the Republic of Ireland?
How many people live in Northern Ireland?
How many percent of the population are unemployed?
What happens with the temperature when its winter?
How many degrees are there on a normal summer?
How many degrees are there on a hot summer?
What months are the warmest in Ireland?

South Africa

How many national parks does South Africa have?
What is the name of South Africa's largest bird ?
How many different kinds of plants are there in South Africa ?
What is the biggest problem in South Africa ?
Where is the most dangerous place in South Africa ?
South Africa has one problem, what is the problem and where is this problem ?
How many bird species are there in South Africa ?
Why is the ostrich so dangerous ?
Where are the most dangerous place for tourists to be ? Why ?
Where is the most common crimes committed ?
Name some of the animals that Africa are home to ?
Which bird is the heaviest flying bird ?
How many kinds of plants are there in Africa ?
How is the continent of Africa build up ?
How much land surface does make up South Africa ?

Florida

What part of the United States is Florida located in?
About how big is the population in Florida?
What´s Florida´s capital?
What other language is mainly spoken in Florida besides English?
Florida´s weather is divided in to two seasons which?
Could it ever snow in Florida?
What big river runs trough Jacksonville?
What is specific with the river? 
Where in Florida is Miami located?
What part of the year is the biggest risk to catch a hurricane?
When is it the best time to visit Florida?
How warm is it then?
Who was the first European to visit Florida?
What country did he come from?
What was his purpose whit the visit?
What is the nickname for Jacksonville Beach?
What kind of people was Florida inhabited by thousands of years ago?

Wales

Name two big rivers in Wales.
What can you take to get down the on the rivers?
What shouldn't you forget if you are going to Wales?
When does Wales have the worst weather?
Wales have a beautiful national park, can you name it?
How many mountain ranges does Brecon Beacons have?
What`s the average temperature in Wales?
Brecon Beacons have many adventures, can you name them?
What is the main language in Wales is English?
How many residents are they in Wales?

Channel Islands

By how many islands are the Channel Islands made up, and what are their names?
What does the people in Channel Islands use for their transport?

USA

How many states does the US contain?
How many miles of highways are there through the red-rocks desert?
How many people live in the USA ?
About how many endangered plants and animals are listed in the US ?
Try to describe the weather in the US.
What is the animal life like in the US?

Shakespeare

Where was William Shakespeare born and raised?
When was William Shakespeare born?
How old was William Shakespeare when married Anne Hathaway?
How many children did he and his wife have?
Where did William Shakespeare’s career begun?
When did William Shakespeare write his biggest works?
Name one of them.
Tell the story of Romeo and Juliet?
When and where did William Shakespeare die?

Tuesday, November 15, 2011

Svenska, onsdag, v. 46

Titta på Husseins tal
Repetera arbetsgång
Skriva och lägga talöversikt i Google Docs
Talöversikt ska innehålla källförteckning (använd CiteThisForMe.com)
Senast fredag ska talöversikt vara inne.

English, Wednesday, week 46

Today, I want you to practise asking questions. Pick one of the three topics you chose and ask as many questions on the text as you can think of. Try to cover all the information in the text. Don't ask closed questions (where the answer is 'tes' or 'no').

  • Write your questions in Google Docs
  • Name the document "topic - questions"
I will publish the questions after each topic so that you can use them for practise.

Asking questions


There are eight wh-questions - what, when, where, which, who, whom, whose and why and to this list we usually add how as they are all used to elicit particular kinds of information.

You use what when you are asking for information about something.
You use when to ask about the time that something happened or will happen.
You use where to ask questions about place or position.
You use which when you are asking for information about one of a limited number of things.
You use who or whom when you are asking about someone's identity.
You use whose to ask about possession.
You use why to ask for a reason.
You use how to ask about the way in which something is done.

Question wordVerb+Answer
Whatisyour name?My name is Lynne.
Whenisthe party?The party is on Tuesday.
Whereareyou from?I'm from England.
Whichisyour car?The red car is mine.
Whoareyou?I'm Lynne.
Whoseisthis web site?It's mine.
Whyisthis web site here?Because it is!
Howareyou?I'm fine thanks.


Here are some examples:

How many islands does Scotland have?
Why should you watch out for the ostriches of South Africa?
When did Native Americans first come to North America?
Which two nations went to war over Canada in "The Seven Years War"?
Where can you find Florida? Be specific.


Monday, November 14, 2011

What you picked!

Philip: Ireland, USA, The British Empire (O)
Erika: Native Americans, Australia, Australia's Wildlife (W)
Akki: Australia's Wildlife, Sydney, Scotland (W)
Johanna: Native Americans, Florida, Autralia's Wildlife (W)
Ziad: Scotland, Native Americans, Australia (W)
Fredrik: Australia, Scotland, USA
Bojan: Ireland, Wales, Scotland (O)
Farid: Ireland, Shakespeare, Channel Islands (W)
Jonathan: Shakespeare, Australia's Wildlife, Channel Islands (O)
Daniella: Australia, South Africa, Canada (W)
Axel: Florida, Scotland, Ireland (W)
Dennis R: Wales, Native Americans, South Africa (W)
Dennis FH: Scotland, Wales, Shakespeare (W)
Sami: Scotland, Ireland, Australia's Wildlife (W)
Cornelia: South Africa, Florida, Australia's Wildlife (W)
Henric: Native Americans, Wales, Sydney (W)
Abdullah: Wales, Native Americans, The British Empire (W)
Simon: Scotland, Ireland, USA (O)
Özge: Florida, Canada, South Africa
Jonas: South Africa, Native Americans, Australia's Wildlife (O)
Malin: Florida, Sydney, South Africa (W)
Caroline: South Africa, Sydney, USA (W)
Timmy: Scotland, Canada, Shakespeare (W)
Christian: Scotland, Ireland, Wales (W)

Saturday, November 12, 2011

samhällskunskap

Genom talet om demokrati får ni möjlighet att visa er nivå på ffa följande kunskapskrav.


Betyg E

Betyg D

Betyg C

Betyg B

Betyg A

Eleven kan redogöra för och analysera samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéer.

Översiktligt


Utförligt


Utförligt och nyanserat


I analysen använder eleven samhälls- vetenskapliga begrepp, (teorier, modeller och metoder).

Med viss säkerhet


Med viss säkerhet samt värderar med enkla omdömen.


Med säkerhet samt värderar med nyanserade omdömen.


Eleven kan ge argument för för sina ståndpunkter och värderar andras ståndpunkter.

Enkla argument och enkla omdömen


Välgrundade argument och enkla omdömen


Nyanserade argument och nyanserade omdömen.


Eleven kan och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer

*argumenterande tal

Med viss säkerhet


Med viss säkerhet, samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.


Med säkerhet, samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.


Friday, November 11, 2011

Historia 11/11

Idag (och nästa fredag) ska ni jobba med att intervjua en medeltida person ;)

Uppgiften ligger här i bloggen under Karolinas dokument - historia.

Özge och Fredrik: Muhammed
Sami och Timmy: Gregorius VII
Cornelia och Simon: Wilhem Erövraren
Henric och Abdullah: Urban II
Johanna och Akki: Henrik IV
Dennis F och Erika: Jeanne dÁrc
Ziad och Dennis R: Birger Jarl
Daniella och Axel: Heliga Birgitta
Philip och Caroline: Magnus Eriksson
Jonas och Malin: Drottning Margareta
Jonathan och Bojan: Karl den store
Farid och Christian: Marco Polo

Till föräldrar med anledning av omdömen i svenska

Hej föräldrar!

Många elever har fått "varning för F" som omdöme i svenska, och därför vill jag skriva någon rad om det. Vi har hunnit med en del och jag har därför en del underlag (till skillnad från i engelskan, där vi i huvudsak har tränat och underlag i form av examinationer först nu börjar trilla in). I svenska har eleverna både skrivit källkritisk rapport och referat, och i båda fallen har olika förmågor blivit bedömda.

Vi lärare har blivit instruerade inför omdömessättning enligt det nya systemet att inte göra någon prognos (som innan) om hur vi tror att det kommer att gå, utan bara utgå från det underlag vi har i dagsläget. Det innebär i praktiken att många elever har missat att uppnå något enstaka av de kunskapskrav vi testat, och därmed fått "varning för F". I de flesta fall innebär alltså inte detta att jag är särskilt orolig för deras utsikter att klara kursen som helhet eftersom de flesta kunskapskrav testas vid flera tillfällen i olika situationer.

Jag har för varje elev skrivit vad hon/han har klarat och inte klarat. Om ni har frågor är ni varmt välkomna att höra av er: camilla.nilsson@pub.malmo.se

Hälsningar, Camilla


Thursday, November 10, 2011

Rätten och samhället

Alhems power-point ligger nu under Karolinas dokument Rätten och samhället.

Tuesday, November 8, 2011

Samhällskunskap 9/11

Vi lägger tillfälligt ekonomiavsnittet åt sidan - spara löneuträkningen och budgeten! - och tar upp det efter jul.

Nu har vi börjat med Demokrati. Idag körda vi introduktion och sedan diskussion om demokratiska dilemma. Nästa gång ska vi avsluta diskussionen och introduktionen/definitionen. Se Reflex ABC sidorna 76 - 83.

Kom i tid i morgon!

Till listeningprovet i morgon måste man vara i tid annars missar man provet. När man väl har satt igång provet/skivan kan man inte hålla på och stoppa skivan mitt i. Ingen 15-minutersregel i morgonbitti alltså!

Monday, November 7, 2011

Rätten och samhället 7/11

Idag hade vi förmånen att få lyssna till Sven-Erik Alhlem fd överåklagare i Malmö.

Nästa måndag inleds lektionen med ett läxförhör på innehållet i Sven-Erik Alhems föreläsning. I bloggen under "Karolinas dokument Rätten och samhället" ligger ett dokument med instuderingsfrågor eller rättare sagt en lista över ord som det är bra att kunna. Power-pointen från föreläsningen kommer senare i veckan.

Genom läxförhöret på Alhems föreläsning får ni möjlighet att visa er nivå på ffa följande kunskapskrav.

Betyg E


Betyg C


Betyg A

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt


Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.


Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.


Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.


Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven beskriver översiktligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.


Eleven beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.


Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.Tal och demokrati

Samarbete svenska och samhällskunskap
Tre veckor
Tal om demokrati (ämnen i eftermiddag)
Talen filmas
Kunskapskrav
Förklaring till kunskapskrav
Att övertyga: tes och argument
Att inleda ett tal
Övning - monarki
Antiken och retoriken

Talkriterier - vad innebär de?


Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp

E detta görs med viss säkerhet: här ser man till talet som helhet och nedanstående punkter samt andra tas med för att göra den bedömningen
framställningen är sammanhängande och begriplig: även om dispositionen inte alltid är helt klar ska det vara tydligt vad elevens tes är och det eleven lägger fram som argument som uppfattas som stöd för tesen. Det ska gå att förstå vad eleven menar, eventuellt med undantag när det gäller detaljer.
språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och situation: se motsvarande punkt på C-nivå. Eleven ska lyckas med detta någorlunda, men här kan alltså finnas undantag så länge dessa inte är för grova, och eleven i huvudsak har anpassat sig

C dispositionen är tydligt urskiljbar: talet har tydliga försök till inledning och avslutning ("det var allt jag hade" räknas inte!) och innehåller tydliga argument som går att skilja åt och en glasklar tes
språket är ledigt: språket innehåller inte mycket fel och är behagligt att lyssna på
språket är anpassat till syfte, mottagare och situation: språket är anpassat till att det är en talsituation menad att övertyga en bredare publik (lärare och elever). Språket kan alltså inte vara skriftspråkligt i den mening att det är för informationstätt eller för många svåra, långa, abstrakta ord. Stilnivån får inte vara för informell. Svordomar passar till exempel inte in, eller att säga typ och liksom hela tiden.
eleven har viss åhörarkontakt: eleven tittar mer på publiken än på sin presentation och sina stödord. Man får inte en känsla av att eleven läser innatill

A detta görs med säkerhet: se ovan - avser talet som helhet
presentationen är väldisponerad: talets olika delar är glasklara. De kommer i en logisk ordning och är lagom stora (eller små) i förhållande till talets helhet. Eleven skapar sammanhang mellan de olika delarna.
eleven har god åhörarkontakt: eleven tittar i huvudsak på publiken, är engagerad och har ett direkt tilltal

Eleven kan använda något presentationstekniskt hjälpmedel

E detta görs med viss säkerhet: eleven har skapat sin ppt utifrån de riktlinjer vi gått igenom
C hjälpmedlet stöder och tydliggör den muntliga framställningen: ppt:n är en tillgång vid presentationen och gör den lättare att förstå än vad den annars hade varit. Den väcker inte frågor eller förvirrar på ett sätt som drar fokus från det talaren säger.
A detta görs med säkerhet: förutom att ha följt riktlinjerna är ppt:n snygg och välgjord, både vad gäller layout, bildval, ordval, och struktur
hjälpmedlet är väl integrerat i den muntliga framställningen: eleven berättar fritt till ppt:ns olika bilder. Det talaren säger framhävs och illustreras av ppt:n som gör talet mer intressant och övertygande.

Wednesday, November 2, 2011

Efter lovet

Måndagen 7/11 så kommer Sven-Erik Alhem, fd överåklagare i Malmö till alla ettor på Bernadottegymnasiet och föreläser om rättssystemet som ett inslag i kursen Rätten och samhället. Samling i Zablockisalen (B411) kl 13.00.

Ann-Sofie och Linn kommer att släppa er tidigare så ni hinner. OBS Ni ska ha med papper och penna men inga datorer.

Måndag 14/11 blir det läxförhör på innehållet i Sven-Erik Alhems föreläsning.


Tisdagen 8/11 ska vi sammanfatta medeltiden med hjälp av lärobokens inledande uppslag (sidorna 92-93) och Sambandssidor (sidorna 140 - 143). Ta med läroboken till tisdagens lektion i historia!Thursday, October 27, 2011

CHOCKPROV!!!!!!!

Kära ettor!

Nu befinner ni er ute på Revinge, blöta och kalla antagligen. Jag tycker lite synd om er! Tyvärr väntar er en liten chock på Facebook/ bloggen när ni kommer hem.

I vecka 45, dvs. när ni kommer tillbaka från höstlovet kommer vi att ha reading- och listeningprov i engelska (vilket innebär direkt på måndagmorgon. Aouch!). De är gemensamma för hela skolan och jag kan tyvärr inte flytta dem.

MEN - oroa er inte! Det är nämligen inte prov ni kan (eller förväntas) plugga till. Det enda ni behöver göra är att dyka upp med en penna och ett suddigum! Sedan använder ni helt enkelt de engelskkunskaper ni redan har och gör ert bästa. Eftersom ni är utvilade efter lovet kommer det säkert att gå bra:)

Det är gamla nationella prov vi använder, och det är bra att få känna sig för innan det är dags för "tha real thing" till våren. Proven används som underlag (tillsammans med allt annat och vårens nationella prov) vid betygssättning.

Så: torka, värm upp er, ha roligt, vila, kom och skriv bra på proven:)
TREVLIGT LOV!!

Monday, October 24, 2011

MATEMATIK

Till v 45 ska ni hinna avverka sidorna 91-99. Kan ni räkna längre är det tillåtet och
uppskattat-vill i detta inlägg tala om min uppskattning av er alla i klassen,som visar er vilja och glädje med att vara duktiga i matematik,det är ett privilegium att vara er mattelärare!!!
Hoppas er tid på Revinge kommer att motsvara era förhoppningar. Vi ses på torsdag då det visar sig vilken etta som har bäst samarbete och vilja att lyckas på Bernadottegymnasiet! ;O)
Lycka till!/Ann-Sofie

Omprov i källkritik

Uppgift

Du har fått i uppgift av dina lärare i idrott och hälsa och svenska att hålla en kort föreläsning om folkdans (dansstilen). Syftet med din (och klasskamraternas) presentationer är att visa på hur många olika sätt det finns att motionera och ha kul på. Du har hittat två webbsidor som du vill titta närmre på, men först måste du givetvis kontrollera att sidorna och informationen är tillräckligt pålitliga för att användas till ditt arbete. Din källkritiska kontroll av sidorna ska du presentera i en rapport.

Sidorna är dessa:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkdans
http://folkdans.org/index.htm


Information

Här nedan kommer länkar till information ni behöver eller kan ha nytta av under provet.

Wikipedia

Se särskilt slide nr 8 för vad man ska tänka på vid källkritikisk granskning av Wikipedia-artiklar.

Wikipedia
View more presentations from CamillaLindskoug

Hur man skriver rapport

Glöm inte att dela upp rapporten i stycken samt att ha rubriker över de fyra huvuddelarna: inledning, avhandling, avslutning, och källförteckning.
SkrivrådDe här skrivråden är ju generella men ni kan ha nytta av dem när ni  skriver er rapport. Skrivråd 1